Avfall og materialressurser

Endre språk
Side Sist endret 03.06.2016 - 03:32
Avfall er en presserende miljømessig, sosial og økonomisk problemstilling. Økende forbruk og en økonomi i utvikling fortsetter å generere store mengder avfall som det krever en stadig større innsats å redusere og forebygge. Før i tiden ble avfall sett på som noe man måtte kvitte seg med, mens det i dag i stadig større grad blir betraktet som en ressurs. Dette gjenspeiles i endringer i måten vi håndterer avfall på – fra deponering til resirkulering og gjenvinning.

Avfall kan, avhengig av hvordan det håndteres, påvirke både menneskers helse og miljøet negativt gjennom utslipp til luft, jordsmonn, overflatevann og grunnvann. Men avfall kan også representere et tap av materialressurser (som metaller eller andre gjenvinnbare materialer) og utgjøre en potensiell energikilde.

Avfall produseres i alle stadier av livssyklusen til et materiale:

  • utvinning (avfall fra gruvedrift),
  • produksjon og distribusjon (industriavfall, farlig avfall og emballasjeavfall),
  • forbruk av produkter og tjenester (kommunalt avfall og elektrisk og elektronisk avfall),
  • behandling (f.eks. sortering av restmateriale fra gjenvinningsanlegg eller slagg fra forbrenningsanlegg).

Fornuftig avfallshåndtering kan beskytte folkehelsen og gagne miljøet, samtidig som det bidrar til å bevare naturressurser.

Det ble produsert ca. 5,2 tonn avfall per innbygger i EU i 2008. Bygge- og rivningsvirksomhet, gruve- og bergverksdrift og produksjonsvirksomhet er de største bidragsyterne, men hvert år produserer hver EU-borger rundt 444 kg husholdningsavfall.

Forbruksvekst og en trend mot mindre husholdninger var tidligere sterke pådrivere for produksjon av kommunalt avfall. Men disse faktorene synes nå være frikoblet fra produksjonen av kommunalt avfall, som har vært stabil i EU-27 i perioden 1999–2010. Det er store forskjeller medlemsstatene imellom når det gjelder utviklingen av og størrelsen på avfallsproduksjonen.

Det har vært en tydelig endring i måten avfallet håndteres på i EU. I 2010 ble en stor andel (37 %) av det kommunale faste avfallet (som representerer 10 % av alt avfallet som produseres i EU) fremdeles deponert på fyllplasser. I dag er trenden at de forskjellige avfallsstrømmene i stedet blir resirkulert/kompostert (38 %) eller brent i forbrenningsanlegg med energigjenvinning (21 %).

Resirkulering gagner miljøet fordi det reduserer bruken av fyllplasser og dermed også utslippene av forurensende stoffer. Det bidrar også til å dekke industriens etterspørsel etter materialer, slik at behovet for å utvinne og foredle ubrukte materialer minsker.

Resirkulering gir dessuten betydelige økonomiske og samfunnsmessige fordeler: Det genererer økonomisk vekst, fremmer innovasjon, skaper arbeidsplasser og bidrar til å sikre tilgjengeligheten av viktige ressurser. Resirkulering er en avgjørende faktor for en av de fremste europeiske og globale politiske prioritetene, nemlig overgangen til en grønn økonomi som skaper rikdom samtidig som den bevarer et sunt miljø og fremmer sosial rettferdighet for dagens og framtidige generasjoner.

EUs avfallsdirektiver søker å redusere bruk av fyllplasser og oppmuntrer til resirkulering/gjenvinning av avfall. En annen faktor som gjør at resirkulering får stadig større økonomisk betydning, er oppsvinget i etterspørselen etter råvarer, særlig fra blomstrende økonomier i Asia.

EUs politikk

Nyere EU-rettsakter og -strategier prioriterer avfallsforebygging, dvs. at avfallsproduksjon frikobles fra økonomisk vekst og miljøkonsekvenser. Eksempler på dette er rammedirektivet for avfall (2008/98/EF), den tematiske strategien for forebygging og resirkulering av avfall og Det europeiske fellesskaps 6. miljøhandlingsprogram.

Rammedirektivet for avfall gir et generelt rammeverk for avfallsforebygging og -håndtering i EU. Det innfører og definerer grunnleggende konsepter og fastsetter prinsipper for avfallshåndtering som avfallshierarkiet (fig. 1), der avfallsforebygging er det foretrukne alternativet.

Waste hierarchy

Figur 1: Avfallshierarkiet

Rammedirektivet for avfall forplikter medlemsstatene til å etablere programmer for avfallsforebygging innen 12. desember 2013. EEA anmodes om å overvåke landenes framdrift i utarbeidelsen og gjennomføringen av slike programmer.

Rammedirektivet for avfall setter ambisiøse mål for papir-, metall-, plast- og glassavfall fra husholdningene og for avfall fra bygge- og rivningsvirksomhet.

EUs regelverk stiller også strenge krav til fyllplasser og forbrenningsanlegg. De fleste avfallshåndteringsaktivitetene reguleres av deponidirektivet (1999/31/EF), avfallsforbrenningsdirektivet (2000/76/EF), og industriutslippsdirektivet (2010/75/EU). For spesialavfallsstrømmer (f.eks. emballasjeavfall, vrakede kjøretøyer og elektrisk og elektronisk avfall) er avfallshierarkiet blitt omsatt til konkrete mål for resirkulering og/eller gjenvinning.

En livssyklustilnærming i politikken sikrer at konsekvensene analyseres “fra vugge til grav”, og at miljøkonsekvensene ikke blir skjult ved at de overføres til andre land eller andre trinn i produksjonen eller forbruket.

EEAs aktiviteter

EEAs vurderinger om avfall tar sikte på å støtte utviklingen av politikk for bærekraftig forbruk og produksjon, herunder gjennomføring av tematiske strategier for bærekraftig bruk av naturressurser, avfallsforebygging og resirkulering samt veikartet mot et ressurseffektivt Europa.

Aktivitetene omfatter:

EEAs gruppe for bærekraftig forbruk og produksjon leder byråets arbeid med avfallsspørsmål. Aktivitetene gjennomføres i samarbeid med EEAs europeiske emnesenter for bærekraftig forbruk og produksjon (ETC/SCP) og EEAs nettverk av land, Eionet. Eurostat samler inn data om avfall og har siden 2008 vært vert for miljødatasenteret for avfall.

Utsiktene framover

EEA vil støtte Europakommisjonen og Europaparlamentet samt EEAs medlems- og samarbeidsland med en rekke nye avfallsindikatorer og et konsept for vurdering av programmer for avfallsforebygging. Byrået vil også ferdigstille nyere analyser av deponiavgifter, transport av avfall over landegrensene og potensialet for gjenvinning av viktige metallressurser fra e-avfall i Europa. Disse aktivitetene vil bidra til en bedre gjennomføring av avfallspolitikken i EU. Avfall er også et høyt prioritert område i EEAs internasjonale samarbeidsprosjekter med naboland i Europa.

Geographic coverage

Europe
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100