Du er her: Forside / Temaer / Industri / Industri

Industri

Endre språk
Side Sist endret 09.12.2013 - 14:24
Den europeiske industriens miljøresultater har bedret seg de siste tiårene. Det er mange årsaker til endringene som har funnet sted, bl.a. strengere miljølovgivning, forbedringer i energieffektivitet, en generell tendens i den europeiske industrien til å bevege seg bort fra visse tunge og forurensende produksjonsformer og økende oppslutning om frivillige ordninger med sikte på å redusere egen miljøpåvirkning. Men til tross for disse forbedringene legger industrien fremdeles en stor byrde på miljøet vårt i form av forurensning og produsert avfall.

Europas industrisektorer bidrar med mange viktige økonomiske og samfunnsmessige goder: De framstiller varer og produkter og genererer arbeidsplasser og skatteinntekter. Samtidig står Europas største industrianlegg for en betydelig andel av de totale utslippene av sentrale luftforurensende stoffer og klimagasser, og de påvirker også miljøet på andre måter, f.eks. gjennom utslipp av forurensende stoffer til vann og jordsmonn, produksjon av avfall og bruk av energi.

EUs politikk

Industrien i EU har vært gjenstand for regulering i en årrekke. En rekke politiske tiltak er vedtatt i EU for å begrense konsekvensene av industrielle aktiviteter for menneskers helse og miljøet og oppmuntre til innføring av bærekraftige praksiser. I 2010 vedtok EU industriutslippsdirektivet. Dette direktivet forplikter store industrianlegg til å unngå eller minimere forurensende utslipp til atmosfæren, vann og jordsmonn og produksjonen av avfall fra industri- eller landbruksinstallasjoner. Om lag 52 000 industrianlegg pålegges å innhente en integrert tillatelse fra myndighetene i EU-medlemsstatene.

Det europeiske registeret over utslipp og transport av forurensende stoffer (E-PRTR) er Europas mest omfattende register over forurensning fra industriell virksomhet. Det inneholder årlig oppdatert informasjon om 29 000 industrianlegg i Europa med hensyn til mengdene forurensende stoffer som slippes ut til luft, vann og jordsmonn og avfall og forurensende stoffer som transporteres bort med avløpsvannet.

EUs kvotehandelssystem (EU ETS) er en av hjørnesteinene i EUs politikk for bekjempelse av klimaendringer og det viktigste verktøyet for å redusere klimagassutslippene fra industrien på en kostnadseffektiv måte. Systemet omfatter 11 000 kraftverk og industrianlegg i 30 land.

Industriinitiativer

Bærekraftskriterier er blitt innført for å bidra til å redusere industriens miljøpåvirkning. Eksempler på slike industriinitiativer er miljøstyringspraksiser som den europeiske ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) og ISO14001, som har fått meget stor utbredelse, og frivillige samfunnsansvar-initiativer som kjemikalieindustriens Responsible Care-initiativ, Global e-Sustainability Initiative (GeSI) og International Council on Mining & Metals' retningslinjer for råvareforvaltning (Materials Stewardship policy).

EEAs aktiviteter

EEAs arbeid på dette området omfatter en rekke data- og vurderingsrelaterte aktiviteter knyttet til data fra industrien: Store forbrenningsanlegg (LCP), E-PRTR og EU ETS. Fra 2012 vil EEAs arbeid også omfatte koordinering av landenes rapportering av data om ozonnedbrytende stoffer og fluorholdige gasser.

Utsiktene framover

To av de syv flaggskipsinitiativene i Europa 2020-strategien er av særlig relevans for industrien: "Et ressurseffektivt Europa" og "En nærings- og industripolitikk for den globale tidsalder". Det første handler om å frikoble økonomisk vekst fra bruk av ressurser og om dreiningen mot en lavkarbonøkonomi, fornybar energi og energieffektivitet. Den andre fokuserer på å forbedre forretningsmiljøet – spesielt for små og mellomstore bedrifter – og samtidig støtte utviklingen av et solid og bærekraftig næringsgrunnlag. I denne sammenhengen offentliggjorde Kommisjonen i oktober 2011 en ny strategi for samfunnsansvar i næringslivet.

EUs handlingsplan for bærekraftig forbruk og produksjon og bærekraftig industri (SCP/SIP) fra 2008 inneholder også en rekke forslag til hvordan miljøpåvirkningen fra produkter kan reduseres og etterspørselen etter mer bærekraftige varer og produksjonsteknologier stimuleres. Handlingsplanen søker også å oppmuntre næringslivet i EU til å utnytte muligheter for innovasjon, for eksempel gjennom bærekraftig produktpolitikk og miljøinnovasjon.

I årene som kommer vil Europakommisjonen fokusere på en bedre implementering av regelverket, og særlig industriutslippsdirektivet. Kommisjonen vil blant annet fatte vedtak på grunnlag av konklusjonene om beste tilgjengelige teknikk (BAT), som omfatter utslippsgrenseverdiene, etableringen av miljøinspeksjonsplaner for relaterte installasjoner og implementeringen av utslippsgrenseverdiene i direktivet, og særlig dem som gjelder for store forbrenningsanlegg, som er strengere enn utslippsgrenseverdiene som er fastsatt i direktivet om store forbrenningsanlegg

I 2012 vil Kommisjonen foreta en gjennomgang av SCP/SIP-handlingsplanen og vurdere mulige utvidelser til også å omfatte økodesigndirektivet. En handlingsplan for miljøinnovasjon som skal bidra til kommersialisering og utbredelse av miljøteknologier planlegges også lansert som et ledd i Europa 2020-strategien.

Relevante lenker

Geographic coverage

Europe
Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100