Styring og ledelse

Endre språk
Side Sist endret 17.06.2016 - 11:03
Miljøbyrået ledes av et styre og et arbeidsutvalg, med en vitenskapelig komité i en rådgivende funksjon. Administrerende direktør skal rapportere til styret om gjennomføringen av programmene og den daglige driften av byrået.

EEA governance
Styret

Styret i Miljøbyrået består av en representant for hvert medlemsland, to representanter for Kommisjonen og to sakkyndige utpekt av Europaparlamentet. Styret skal blant annet vedta et flerårig arbeidsprogram, årlige arbeidsprogrammer og årsrapporter, utnevne administrerende direktør og utpeke medlemmene av den vitenskapelige komité. 

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av lederen, inntil fem nestledere, én representant for Kommisjonen og ett av medlemmene utpekt av Europaparlamentet. Arbeidsutvalget treffer de beslutninger som er nødvendig for effektiv drift av byrået mellom styremøtene.

Administrerende direktør

Administrerende direktør skal rapportere til styret om gjennomføringen av programmene og den daglige driften av byrået.

Den vitenskapelige komité

Den vitenskapelige komité har en rådgivende funksjon i forhold til styret og administrerende direktør.  Den har tre hovedoppgaver:

  • å avgi uttalelser om Miljøbyråets flerårige og årlige arbeidsprogrammer
  • å avgi en uttalelse til administrerende direktør ved rekruttering av byråets vitenskapelige personell
  • å avgi råd og/eller uttalelser om ethvert vitenskapelig spørsmål som vedrører byråets aktiviteter, som styret eller administrerende direktør kan sende til komiteen

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100