U bent hier: Home / Thema's / Industrie / Industrie

Industrie

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 09-12-2013 14:24
De milieuprestaties van de Europese industrie zijn in de afgelopen decennia verbeterd. Voor deze ontwikkeling zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: strengere milieuwetgeving, verhoging van de energie-efficiëntie, een algemene tendens in de Europese industrie weg van bepaalde zware en sterker vervuilende productievormen en deelname van ondernemingen aan vrijwillige regelingen ter vermindering van hun milieu-impact. Ondanks deze verbeteringen gaat van de industrie vandaag de dag nog steeds een grote belasting voor ons milieu uit in de vorm van vervuiling en afval.

De verschillende takken van industrie in Europa hebben tal van belangrijke economische en sociale voordelen: zij leveren goederen en producten en creëren werkgelegenheid en belastinginkomsten. Evenwel zijn de grootste industrie-installaties van Europa verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale uitstoot van de voornaamste broeikasgassen en luchtvervuilers en voor andere ernstige milieubelastingen, onder meer in de vorm van water- en bodemverontreiniging, afvalproductie en energiegebruik.

EU-beleid

In de EU is de industrie sinds jaar en dag onderworpen aan regelgeving. Verschillende beleidsmaatregelen van de EU zijn erop gericht de negatieve gevolgen van industriële activiteiten op de menselijke gezondheid en het milieu te beperken en de verspreiding van duurzame praktijken aan te moedigen. In 2010 heeft de EU de richtlijn inzake industriële emissies aangenomen. Daarin zijn vereisten vastgelegd waaraan grote industriële voorzieningen moeten voldoen teneinde vervuilende emissies in de lucht, het water of de bodem en de productie van afval door industriële en landbouwinstallaties te voorkomen of tot een minimum te beperken. Daartoe moeten exploitanten van rond 52 000 industriële installaties over een geïntegreerde vergunning beschikken die is afgegeven door de autoriteiten in de lidstaten van de EU.

Het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR) is het meest omvattende register op Europees niveau inzake de door grootschalige industriële activiteiten veroorzaakte vervuiling. Het bevat jaarlijks te rapporteren gegevens voor circa 29 000 industriële installaties in heel Europa over de hoeveelheid in de lucht, het water en de bodem uitgestoten verontreinigende stoffen en over de overbrenging van afvalstoffen van het industrieterrein naar elders en de afvoer van verontreinigende stoffen in voor zuivering bestemd afvalwater.

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) is een hoeksteen van het EU-beleid ter bestrijding van klimaatverandering en een cruciaal instrument voor een kosteneffectieve vermindering van industriële broeikasgasemissies. Onder de regeling vallen rond 11 000 energiecentrales en fabrieken in 30 landen.

Initiatieven van de industrie

Tevens heeft de industrie duurzaamheidscriteria ingevoerd om bij te dragen tot vermindering van de milieu-impact van de industrie. Voorbeelden voor desbetreffende initiatieven van de industrie zijn de brede invoering van milieubeheerpraktijken via het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem (EEAS) en ISO 14001 en vrijwillige initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen zoals het "Responsible Care"-initiatief van de chemische industrie, het Global e-Sustainability Initiative (GeSI) en de Materials Stewardship Policy van de International Council on Mining and Metals.

Activiteiten van het EEA

De werkzaamheden van het EEA op industriegebied omvat onder meer een reeks informatie- en evaluatieactiviteiten betreffende de industrie: grote stookinstallaties, het E-PRTR en EU ETS. In 2012 zullen de werkzaamheden van het EEA worden uitgebreid met de coördinatie van de gegevensrapportage door de lidstaten met betrekking tot ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde gassen.

Vooruitzichten

Twee van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie zijn van bijzonder belang voor de industrie, namelijk 'Efficiënt gebruik van hulpbronnen' en 'Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering'. Het eerstgenoemde betreft het loskoppelen van economische groei van het gebruik van hulpbronnen, de omschakeling naar een koolstofarme economie, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het laatstgenoemde is gericht op het verbeteren van het ondernemingsklimaat – met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) – en het bevorderen van de ontwikkeling van een sterke en duurzame industriële basis. In dit verband heeft de Commissie in oktober 2011 een vernieuwde strategie ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen gepresenteerd.

Het actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid van 2008 omvat tevens een aantal voorstellen ter verbetering van de milieu-impact van producten en ter stimulering van de vraag naar duurzamere goederen en productietechnologieën. Tevens heeft het ten doel de industrie in de EU aan te moedigen om kansen voor innovatie te benutten, bijvoorbeeld door middel van een beleid inzake duurzame producten en eco-innovatie.

In de komende jaren zal de Europese Commissie bijzondere aandacht besteden aan een betere tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving, met name de richtlijn inzake industriële emissies. In dit kader zal de Commissie ook conclusies aannemen inzake beste beschikbare technieken, onder meer met betrekking tot de aan dergelijke technieken verbonden emissiegrenswaarden, het opstellen van milieu-inspectieplannen voor desbetreffende installaties en de tenuitvoerlegging van de emissiegrenswaarden van de richtlijn, met name die voor grote stookinstallaties, die strenger zijn dan de grenswaarden in de richtlijn betreffende grote stookinstallaties.

In 2012 zal de Commissie voorts het actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid aan een evaluatie onderwerpen en een uitbreiding ervan naar de aanverwante richtlijn ecologisch ontwerp overwegen. In de context van de Europa 2020-strategie is het de bedoeling om een actieplan voor eco-innovatie in het leven te roepen dat erop zal zijn gericht belangrijke milieutechnologieën in verhandelbare producten om te zetten en in de praktijk in te voeren.

Verwante links

Geographic coverage

Europe
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100