Jūs atrodaties šeit: Sākums / Tēmas / Rūpniecība / Rūpniecība

Rūpniecība

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 09.12.2013 14:24
Eiropas rūpniecības ar vidi saistītie raksturlielumi pēdējos gadu desmitos ir uzlabojušies. Izmaiņas ir noteikuši vairāki apstākļi – stingrāks regulējums vides jomā, energoefektivitātes pieaugums, Eiropas rūpniecības vispārējā tendence izvairīties no konkrētiem ražošanas veidiem, kuri rada lielu piesārņojumu, un uzņēmumu dalība brīvprātīgās programmās, kuru mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi. Neskatoties uz šādu stāvokļa uzlabošanos, rūpniecība vēl aizvien rada ievērojamu slogu videi, ņemot vērā nozares radīto piesārņojumu un atkritumus.

Eiropas rūpniecības nozares nodrošina daudzus svarīgus ekonomiskus un sociālus labumus; tajās tiek ražotas preces un produkti, nodrošinātas darba vietas un nodokļu ieņēmumi. Tomēr Eiropas lielākie rūpnieciskie objekti rada nozīmīgu daļu no galveno piesārņotāju un siltumnīcefekta gāžu (SEG) emisijas, kā arī ievērojamu cita veida ietekmi uz vidi, ieskaitot piesārņotāju izplūdi ūdeņos un augsnē, atkritumus un enerģijas patēriņu.

ES politika

Eiropas Savienībā rūpniecība jau daudzus gadus tiek reglamentēta. Vairāki ES politikas veidi ierobežo rūpnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi un stimulē ilgtspējīgas prakses ieviešanu. ES 2010. gadā vienojās par Rūpniecisko emisiju direktīvu (IED). Tā nosaka pienākumu lieliem rūpniecības objektiem izvairīties vai pēc iespējas samazināt emisiju, kas piesārņo gaisu, ūdeņus vai augsni, kā arī atkritumus, ko rada rūpnieciskās un lauksaimniecības iekārtas. Šim nolūkam uzņēmējiem, kas pārvalda apmēram 52 000 rūpnieciskus objektus, jāsaņem vienota atļauja no iestādēm ES dalībvalstīs.

Eiropas piesārņojošo vielu emisijas un pārneses reģistrs (E-PRTR) ir vispilnīgākais Eiropas līmeņa reģistrs par piesārņojumu, ko rada liela mēroga rūpnieciskā darbība. Tajā ir ik gadu savāktā informācija par aptuveni 29 000 rūpnieciskiem objektiem visā Eiropā, kurā ir ziņas par gaisā, ūdeņos un augsnē nonākušo piesārņotāju daudzumiem, kā no ražotnēm izvestajiem atkritumiem un piesārņotājiem notekūdeņos.

ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS) ir ES politikas pamats cīņai ar klimata pārmaiņām un galvenais līdzeklis rentablai rūpnieciskās SEG emisijas samazināšanai. Tā aptver aptuveni 11 000 spēkstacijas un rūpnieciskos uzņēmumus 30 valstīs.

Rūpniecības izvirzītās iniciatīvas

Lai samazinātu rūpniecības radīto ietekmi uz vidi, ir ieviesti arī ilgtspējības kritēriji. Šādu rūpniecības izvirzīto iniciatīvu piemēri ir plaši izplatītā vides vadības prakse, izmantojot Eiropas Vides vadības un audita sistēmas (EMAS) dienesta shēmu un ISO14001, kā arī brīvprātīgas korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvas, tādas kā ķīmijas rūpniecībā  īstenotā iniciatīva par atbildīgu attieksmi (Responsible Care), globālā e-ilgtspējas iniciatīva (GeSI) un Starptautiskās Kalnrūpniecības un metāla padomes materiālu pārvaldības politika.

EVA veiktās darbības

EVA veiktais darbs rūpniecības jomā iekļauj daudzas ar datiem un vērtēšanu saistītas darbības, kas aptver rūpnieciskos datus no lielajām sadedzināšanas iekārtām (LCP), E-PRTP un ES ETS. EVA darbība 2012. gadā iekļaus arī koordinētu ziņojumu saņemšanu no valstīm par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām gāzēm.

Perspektīvas

Rūpniecībā īpaši nozīmīgas ir divas no septiņām Eiropas 2020. gada pamatiniciatīvām - ”Resursu ziņā efektīva Eiropa” un ”Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā”. Pirmā ir saistīta ar ekonomiskās izaugsmes nodalīšanu no resursu izlietošanas, virzību uz zemas oglekļa emisijas ekonomiku, atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitāti. Otra pievēršas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, jo īpaši par labu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), vienlaikus atbalstot un veidojot stingru un stabilu rūpniecisko bāzi. Šajā saistībā 2011. gada oktobrī Komisija nāca klajā ar jaunu politiku par korporatīvo sociālo atbildību.

Patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas (SCP/SIP) rīcības plānā, kuru publicēja 2008. gadā, arī ir vairāki priekšlikumi par to, kā uzlabot produktu radīto ietekmi uz vidi un stimulēt pieprasījumu pēc ilgtspējīgākām precēm un ražošanas tehnoloģijām. Tā mērķis ir arī veicināt, lai ES rūpniecība izmanto inovāciju iespējas radītās priekšrocības, piemēram, ieviešot ilgtspējīgu produktu politiku un ekoinovācijas.

Turpmākajos gados Eiropas Komisija pievērsīs uzmanību tam, lai tiesību akti, īpaši Rūpniecisko emisiju direktīva, tiktu efektīvāk īstenota. Šajā saistībā Komisija pieņems secinājumus par labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) un no BAT izrietošās emisijas robežvērtības (ELV); tiks pieņemta arī vides inspekcijas plāna struktūra attiecīgajiem objektiem un ieviestas direktīvā noteiktās emisijas robežvērtības, jo īpaši lielajām sadedzināšanas iekārtām, darot šīs robežvērtības stingrākas par robežvērtībām, kas noteiktas Lielo sadedzināšanas iekārtu direktīvā.

Komisija 2012. gadā pārskatīs SCP/SIP rīcības plānu un apsvērs iespējas to attiecināt uz saistīto Ekodizaina direktīvu. Paredzams, ka Eiropas 2020. gada stratēģijas kontekstā tiks izveidots ekoinovāciju rīcības plāns būtisku vides tehnoloģiju komercializācijai un izplatīšanai.

Saistītās saites

Geographic coverage

Europe
Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100