Jūs esate čia: Pradžia / Temos / Pramonė / Pramonė

Pramonė

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-04-26 16:02
This content has been archived on 2016-04-07, reason: Content is outdated
Europos pramonės veiklos rezultatai aplinkos požiūriu pastaraisiais dešimtmečiais pagerėjo. Pokyčius lėmė kelios priežastys: griežtesnis aplinkos reglamentavimas, efektyvesnis energijos vartojimas, bendra Europos pramonės tendencija atsisakyti tam tikrų didelės taršos bei taršesnių gamybos rūšių ir įmonių dalyvavimas savanoriškose sistemose, kuriomis siekiama sumažinti jų poveikį aplinkai. Nepaisant šio pagerėjimo, pramonė vis dar smarkiai teršia mūsų aplinką ir sukuria didelius atliekų kiekius.

Europos pramonės sektoriai teikia daug svarbios ekonominės ir socialinės naudos. Juose gaminamos prekės ir produktai, kuriamos darbo vietos, iš jų gaunamos mokestinės pajamos. Tačiau didžiausiems Europos pramonės įrenginiams tenka didelė visų svarbiausių oro teršalų ir šiltnamio dujų išlakų dalis, taip pat jie lemia kitokį didelį poveikį aplinkai, įskaitant teršalų išleidimą į vandenį ir dirvožemį, atliekų susidarymą ir energijos vartojimą.

ES politikos kryptys

ES pramonė reguliuojama jau daug metų. Keliomis ES politikos kryptimis ribojamas pramonės veiklos neigiamas poveikis žmogaus sveikatai bei aplinkai ir skatinama taikyti tausią praktiką. 2010 m. ES susitarta dėl Pramoninių išmetamų teršalų direktyvos (PID). Joje apibrėžiami didelių pramonės įmonių įpareigojimai saugoti atmosferą, vandenį ir dirvožemį nuo teršalų arba jų kiekius kuo labiau mažinti, taip pat vengti atliekų iš pramonės ir žemės ūkio įrenginių arba jas kuo labiau mažinti. Šiuo tikslu maždaug 52 000 pramonės įmonių operatorių privalo gauti ES valstybių narių institucijų integruotąjį leidimą.

Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras (E-PRTR) yra išsamiausias Europos lygmens registras, kuriame registruojami didžiausių pramonės veiklos rūšių teršalai. Jame pateikiama metinė informacija apie maždaug 29 000 visos Europos pramonės įmonių, nurodant į orą, vandenį ir žemę išleidžiamų teršalų kiekį, taip pat atliekų vežimą iš jų susidarymo vietos bei nuotekų teršalus.

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ETS) yra ES kovos su klimato kaita politikos kertinis aspektas ir pagrindinė ekonomiško šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų mažinimo priemonė. Ji apima maždaug 11 000 elektrinių ir pramonės įmonių 30-yje šalių.

Pramonės iniciatyvos

Taip pat nustatyti tvarumo kriterijai, kad būtų lengviau mažinti pramonės poveikį aplinkai. Tokių pramonės iniciatyvų pavyzdžiai yra plačiai paplitęs aplinkos valdymo praktikos tvirtinimas pagal Europos ekologinio valdymo ir audito sistemą (EMAS) ir ISO14001, taip pat savanoriškos įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvos, kaip antai chemijos pramonės atsakingos priežiūros iniciatyva, pasaulinė e. tvarumo iniciatyva (GeSI) ir Tarptautinė kasybos ir metalo medžiagų kuravimo politikos taryba.

EAA veikla

Bendras EAA darbas pramonės srityje apima įvairius duomenis ir su vertinimu susijusią veiklą, apimančią pramonės duomenis: dideles deginimo gamyklas (DDG), E-PRTR ir ES ETS. 2012 m. EAA išplės savo veiklą ir pradės šalių duomenų apie ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir fluoro dujas teikimo koordinavimą.

Perspektyvos

Pagal strategiją „Europa 2020“ pramonei yra labai svarbios dvi iš septynių pavyzdinių iniciatyvų: „Išteklius efektyviai vartojanti Europa“ ir „Globalizacijos eros pramonės politika“. Pirmoji iniciatyva apima ekonominio augimo atsiejimą nuo išteklių vartojimo, perėjimą prie mažai anglies dvideginio išskiriančios ekonomikos, atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo. Antroji iniciatyva daugiausia skirta verslo aplinkai gerinti, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) bei tvirtos ir tvarios pramonės bazei stiprinti. Atsižvelgdama į tai 2011 m. spalio mėn. Komisija paskelbė naują įmonių socialinės atsakomybės politiką.

2008 m. Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos (SCP/SIP) veiksmų plane taip pat yra įvairių pasiūlymų gerinti produktų poveikį aplinkai ir skatinti tvaresnių prekių ir gamybos technologijų paklausą. Juo taip pat siekiama skatinti ES pramonę naudotis naujovių diegimo teikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, taikant tausių produktų politiką ir ekologines naujoves.

Ateinančiais metais Europos Komisija daugiausia dėmesio skirs geresniam teisės aktų, visų pirma PID, įgyvendinimui. Komisija taip pat patvirtins geriausios prieinamos technikos (GPT) išvadas, kuriose bus nurodytos išlakų ribinės vertės (IRV), susietos su GPT, bus parengti susijusių įmonių aplinkos patikros planai, o į direktyvą įtrauktos IRV, visų pirma skirtos DDĮ, kurios yra griežtesnės nei numatytosios LPC direktyvoje. 

2012 m. Komisija persvarstys SCP/SIP veiksmų planą ir apsvarstys galimybes išplėsti susijusią Ekologinio projektavimo direktyvą. Pagal strategiją „Europa 2020“ numatyta pradėti įgyvendinti ekologinių naujovių diegimo veiksmų planą, siekiant užtikrinti svarbiausių aplinkos technologijų komercinį panaudojimą ir įdiegimą.

Susijusios nuorodos

Susijusi informacija

Geographic coverage

Europe
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100