Sijainti: Pääsivu / Teemat / Teollisuus / Teollisuus

Teollisuus

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu maanantai 09. joulukuuta 2013, 14.24
EU:n teollisuuden ympäristönsuojelutoimet ovat tehostuneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutoksia on tapahtunut monista syistä. Ympäristölainsäädäntö on tiukentunut, energiatehokkuus on kasvanut, EU:n teollisuudessa on siirrytty yleisesti tietyistä raskaista ja saastuttavista tuotantotyypeistä kevyempiin ja vähemmän saastuttaviin, ja yritykset osallistuvat vapaaehtoisiin järjestelmiin pienentääkseen ympäristövaikutuksiaan. Näistä parannuksista huolimatta teollisuuden saasteet ja jätteet kuormittavat edelleen ympäristöä merkittävästi.

EU:n teollisuudenalat tuottavat paljon monia tärkeitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä: ne valmistavat tavaroita ja tuotteita, tarjoavat työpaikkoja ja tuottavat verotuloja. EU:n suurimmat teollisuuslaitokset tuottavat kuitenkin suuren osan merkittävimpien ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä ja aiheuttavat muita huomattavia ympäristövaikutuksia esimerkiksi päästämällä saasteita veteen ja maaperään, tuottamalla jätettä ja kuluttamalla energiaa.

Euroopan unionin politiikka

Alaa on säännelty EU:ssa jo monta vuotta. Monet EU:n politiikat rajoittavat teollisen toiminnan haittavaikutuksia, jotka kohdistuvat ihmisen terveyteen ja ympäristöön, ja kannustavat ottamaan käyttöön kestäviä käytäntöjä. Vuonna 2010 EU:ssa hyväksyttiin direktiivi teollisuuden päästöistä. Siinä määritetään, miten suurten teollisuuslaitosten on vältettävä tai vähennettävä saastepäästöjä ilmakehään, veteen ja maaperään ja miten teollisuuden ja maatalouden on vältettävä tai vähennettävä jätteiden syntymistä. Tätä varten noin 52 000 teollisuuslaitoksen toiminnanharjoittajan on hankittava EU:n jäsenvaltioiden viranomaisilta yhtenäistetty lupa.

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva eurooppalainen rekisteri (E-PRTR) on kattavin eurooppalainen rekisteri suurten teollisuuslaitosten päästöistä. Se sisältää noin 29 000:n eri puolilla Eurooppaa toimivan teollisuuslaitoksen vuotuiset tiedot ilmaan, veteen ja maahan pääsevistä saasteista, jätekuljetuksista laitoksen ulkopuolelle ja jätevesien sisältämistä saasteista.

EU:n päästökauppajärjestelmä on EU:n ilmastonmuutospolitiikan kulmakivi ja keskeinen keino vähentää tehokkaasti teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä. Siihen kuuluu noin 11 000 voimalaa ja teollisuuslaitosta 30 maasta.

Teollisuuden aloitteet

Käyttöön on otettu myös kestävyyskriteerejä, jotka auttavat vähentämään teollisuuden ympäristövaikutuksia. Esimerkkinä teollisuuden omista aloitteista mainittakoon, että EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) ja ISO 14001 -standardin pohjalta käyttöön on otettu laajalti ympäristönhallintajärjestelmiä. Muita esimerkkejä ovat yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat vapaaehtoiset aloitteet, kuten kemianteollisuuden Responsible Care ‑aloite, Global e-Sustainability Initiative (GeSI) ‑aloite sekä Kansainvälisen kaivos- ja metallineuvoston (ICMM) raaka-aineiden hyvää käyttöä koskevat menettelytavat (Materials Stewardship policy).

EYK:n toiminta

Työhön, jota EYK tekee yleisesti teollisuuden parissa, kuuluu monenlaisia tiedonkeruu- ja arviointitehtäviä, jotka liittyvät suuriin polttolaitoksiin, E-PRTR-rekisteriin ja EU:n päästökauppajärjestelmään. Vuonna 2012 EYK:n työ laajenee kattamaan maiden toimittamien, otsonikerrosta kuluttavia aineita ja fluorattuja kaasuja koskevan tietojen koordinoinnin.

Tulevaisuuden näkymät

Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä lippulaivahankkeesta kaksi on teollisuudelle erityisen tärkeitä. Ne ovat ”resurssitehokas Eurooppa” ja ”globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka”. Ensimmäisessä pyritään irrottamaan talouskasvu resurssien käytöstä, siirtymään vähähiiliseen talouteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja lisäämään energiatehokkuutta. Toisessa keskitytään liiketoimintaympäristön parantamiseen – erityisesti pk-yritysten kannalta – ja tuetaan vahvan ja kestävän teollisuuskannan kehittymistä. Komissio julkaisi tältä osin lokakuussa 2011 uuden strategian yritysten yhteiskuntavastuusta.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelma vuodelta 2008 sisältää myös joukon ehdotuksia tuotteiden ympäristövaikutusten parantamista sekä kestävämpien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kysynnän lisäämistä varten. Sen tarkoituksena on myös kannustaa EU:n teollisuutta hyödyntämään innovointimahdollisuuksia esimerkiksi kestävän tuotepolitiikan ja ekologisen innovoinnin muodossa.

Euroopan komissio keskittyy tulevina vuosina parantamaan lainsäädännön, varsinkin teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin, täytäntöönpanoa. Tässä yhteydessä komissio hyväksyy parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat päätelmät, jotka sisältävät tällaiseen tekniikkaan liittyvät päästöraja-arvot. Lisäksi valmistellaan asiaankuuluvien laitosten ympäristötarkastussuunnitelmat ja pannaan täytäntöön direktiivin sisältämät päästöraja-arvot, varsinkin suuria polttolaitoksia koskevat päästöraja-arvot, jotka ovat tiukempia kuin suurista polttolaitoksista annetun direktiivin vaatimukset. 

Vuonna 2012 komissio tarkastelee kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelmaa ja harkitsee siihen liittyvän ekologista suunnittelua koskevan direktiivin mahdollista laajentamista. Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä on määrä käynnistää ekologista suunnittelua koskeva toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on varmistaa keskeisen ympäristöteknologian kaupallistaminen ja käyttöönotto.

Lisätietoja

Geographic coverage

Europe
tallenna toimenpiteet
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100