Διοίκηση

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 17/06/2016 11:03
Ο ΕΟΠ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο, με τη συνεργασία επιστημονικής επιτροπής με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων και για την καθημερινή λειτουργία του ΕΟΠ.

EEA governance
Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠ αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από καθεμία από τις χώρες μέλη, δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύο επιστήμονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανάμεσα στα καθήκοντά του, το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση του πολυετούς προγράμματος εργασίας, των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και των ετήσιων εκθέσεων, για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και των μελών της επιστημονικής επιτροπής.

Προεδρείο

Το προεδρείο αποτελείται από τον πρόεδρο, από έως και πέντε αντιπροέδρους, από έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από ένα από τα μέλη που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το προεδρείο μπορεί να λαμβάνει εκτελεστικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, κατά τις περιόδους που μεσολαβούν μεταξύ των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Εκτελεστικός διευθυντής

Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων και για την καθημερινή λειτουργία του ΕΟΠ.

Επιστημονική επιτροπή

Η επιστημονική επιτροπή παρέχει συμβουλές στο διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή. Η επιστημονική επιτροπή έχει τρεις βασικές αρμοδιότητες:

  • Να γνωμοδοτεί προς τον ΕΟΠ σχετικά με τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα εργασίας.
  • Να γνωμοδοτεί προς τον εκτελεστικό διευθυντή για τους σκοπούς της πρόσληψης του επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού.
  • Να παρέχει συμβουλές και/ή γνωμοδοτήσεις επί οποιουδήποτε επιστημονικού θέματος που αφορά τις δραστηριότητες του Οργανισμού, το οποίο τίθεται ενώπιον της επιτροπής από το διοικητικό συμβούλιο ή τον εκτελεστικό διευθυντή.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100