Gross economic output data (EU KLEMS)

External Data Reference
Gross economic output data (total NACE industries) from EU KLEMS
Document Actions
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100