Mine værktøjer

næste
forrige
emner

Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Temaer / Luftforurening / Luftforurening

Luftforurening

Skift sprog
Webside Sidst ændret 15/12 2014 11:08
Luftforurening skader både menneskers sundhed og miljøet. I Europa er udledningen af mange luftforurenende stoffer faldet væsentligt i de seneste årtier, hvilket har resulteret i en bedre luftkvalitet i regionen. Koncentrationen af luftforurenende stoffer er dog stadig for høj, og luftkvalitetsproblemerne er endnu ikke løst. En betydelig andel af Europas befolkning bor i områder, hvor de fastsatte luftkvalitetsnormer overskrides, navnlig i storbyerne, hvor forureningen med ozon, nitrogendioxid og partikler (PM) udgør alvorlige sundhedsrisici. Flere lande har overskredet en eller flere af deres udledningslofter for 2010 for fire vigtige luftforurenende stoffer. Det er derfor stadig vigtigt at mindske luftforureningen.

Luftforurening er ud over at være et lokalt problem også et problem i hele Europa og på hele den nordlige halvkugle. Luftforurenende stoffer, der udledes i ét land, kan transporteres i atmosfæren og forringe luftkvaliteten andre steder.

Partikler og ozon ved jordoverfladen er nu almindeligt anerkendt som de to mest sundhedsskadelige forureningstyper. Længerevarende og maksimal eksponering kan føre til sundhedsrisici lige fra mindre påvirkninger af åndedrætsorganerne til for tidlig død. I de senere år kan op til 40 % af Europas bybefolkning være blevet udsat for koncentrationer af grove partikler (PM10), der overstiger den grænseværdi, som EU har fastsat for at beskytte menneskers sundhed. Op til 50 % af bybefolkningen kan være blevet udsat for ozonværdier, der overstiger EU's målværdier. Fine partikler (PM2.5) i luften skønnes at forkorte den forventede levetid i EU med mere end 8 måneder.

Luftforurening skader helbredet. Den mindsker den forventede levetid med over 8 måneder i gennemsnit og med over to år i de mest forurenede storbyer og regioner. Medlemsstaterne skal opfylde EU’s luftkvalitetsnormer hurtigt og mindske udledningen af luftforurenende stoffer.

Janez Potočnik, EU’s miljøkommissær

Luftforurening skader også miljøet.

 • Forsuringen blev mindsket betydeligt mellem 1990 og 2010 i Europas følsomme økosystemområder, der havde været udsat for syreregn med overskydende svovl- og kvælstofforbindelser.
 • Eutrofiering er et miljøproblem, der skyldes alt for stor næringsstoftilførsel. Her har fremskridtene være mindre. Fra 1990 til 2010 skete der kun et lille fald i arealet af følsomme økosystemer, der er påvirket af et for stort kvælstofindhold i atmosfæren.
 • For høje ozonkoncentrationer skader afgrøderne. De fleste landbrugsafgrøder udsættes for ozonkoncentrationer, der ligger over det langsigtede EU-mål, der er fastsat for at beskytte vegetationen. Det er især tilfældet for en stor del af landbrugsarealerne i navnlig Syd-, Central- og Østeuropa.

Luftkvaliteten i Europa er ikke altid blevet bedre i takt med det almindelige fald i den menneskeskabte udledning af luftforurenende stoffer. Det er der flere årsager til:

 • der er ikke altid en klar lineær sammenhæng mellem aftagende udledninger og koncentrationerne af luftforurenende stoffer i atmosfæren
 • der transporteres en stigende mængde luftforurenende stoffer til Europa via atmosfæren fra andre lande på den nordlige halvkugle.

Der kræves derfor fortsat en målrettet indsats for at mindske udledningerne af hensyn til den videre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet i Europa.

Kilder til luftforurening

Luftforureningen stammer fra en række forskellige kilder, både menneskeskabte og naturlige:

 • forbrænding af fossile brændstoffer i forbindelse med elproduktion, transport, industri og husholdninger
 • industriprocesser og brug af opløsningsmidler, f.eks. i den kemiske industri og mineralindustrien
 • landbrug
 • affaldshåndtering
 • naturlige udledningskilder, som f.eks. kan være vulkanudbrud, luftbåret støv, saltpartikler fra skumsprøjt på havet og udledninger af flygtige organiske forbindelser fra planter.

EU’s politikker

EU’s langsigtede målsætning er at sikre et luftkvalitetsniveau, der ikke medfører en uacceptabel påvirking af og risiko for menneskers sundhed og miljøet. EU sætter ind på mange niveauer for at mindske eksponeringen for luftforurening. Det sker gennem lovgivning, samarbejde med sektorer, der er ansvarlige for luftforureningen, og med internationale, nationale og regionale myndigheder og ikke-statslige organisationer samt gennem forskning. EU’s politikker skal mindske eksponeringen for luftforurening ved at nedbringe udledningerne og fastsætte grænser og målværdier for luftkvaliteten.

Læs mere om de europæiske luftforureningspolitikker

EEA's aktiviteter

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er EU’s datacenter for luftforurening. Det støtter gennemførelsen af den EU-lovgivning, der vedrører udledninger og luftkvalitet. EEA bidrager desuden til vurdering af EU’s luftforureningspolitikker og til udvikling af langsigtede strategier til forbedring af luftkvaliteten i Europa.

EEA’s arbejde er fokuseret på at:

 • gøre en række luftforureningsdata tilgængelige for offentligheden
 • dokumentere og vurdere udviklingen i luftforureningen og de tilknyttede politikker og foranstaltninger i Europa, og
 • undersøge afvejninger og synergier mellem luftforurening og politikker på en række områder, bl.a. klimaændringer, energi, transport og industri.

Læs mere om EEA’s aktiviteter

Nyttige links

EEA har offentliggjort en linksamling for luftforurening.

Relateret indhold

Se også

Geographic coverage

Europe

Kommentarer

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100