Hvem er vi?

Skift sprog
Webside Sidst ændret 11/08 2016 16:18
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er et agentur under Den Europæiske Union. Vores opgave er at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet. Vi er en vigtig informationskilde for dem, der er inddraget i udformning, vedtagelse, gennemførelse og evaluering af miljøpolitikker, og også for offentligheden. På nuværende tidspunkt har EEA 33 medlemslande.

Forordningen om oprettelse af EEA blev vedtaget af Den Europæiske Union i 1990. Den trådte i kraft i slutningen af 1993, umiddelbart efter at der var truffet beslutning om at placere EEA i København. Arbejdet indledtes for alvor i 1994. Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet) blev også oprettet ved denne forordning.

EEA har mandat til:

  • At bistå Fællesskabet og medlemslandene med at træffe kvalificerede beslutninger om miljøforbedringer, integrering af miljøhensyn i den økonomiske politik og opfyldelsen af målet om bæredygtighed
  • At koordinere Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet)

De vigtigste kunder er Den Europæiske Unions institutioner —  Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet - og vores medlemslande. Ud over denne centrale gruppe af europæiske politiske beslutningstagere bistår vi også andre EU-institutioner som Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Erhvervslivet, den akademiske verden, ikke-statslige organisationer og andre dele af civilsamfundet er også vigtige brugere af vores informationer. Vi forsøger at etablere tovejskommunikation med vores kunder for at identificere deres informationsbehov korrekt og sikre os, at de har forstået og kan gøre brug af de oplysninger, vi tilvejebringer.

Alle agenturets medarbejdere skal overholde den administrative adfærdskodeks”  hvad angår deres forbindelser med offentligheden. Denne kodeks suppleres af en politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og en strategi for bekæmpelse af svig.

Kontakt os for at få flere oplysninger.

Geographic coverage

Europe
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100