Nacházíte se zde: Úvod / Témata / Průmysl / Průmysl

Průmysl

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna Pondělí 09.12.2013 14:24
Environmentální chování evropského průmyslu za několik posledních desetiletí zlepšilo. Ke změnám došlo z několika důvodů: přísnější předpisy v oblasti životního prostředí, zdokonalení energetické účinnosti, všeobecná tendence evropského průmyslu k přesunu od určitých těžkých a více znečišťujících typů výroby a účast podniků v dobrovolných schématech s cílem zmenšení jejich dopadu na životní prostředí. Navzdory tomuto zlepšení je dnešní průmysl stále zodpovědný za podstatné zatížení životního prostředí pokud jde o znečištění a odpad produkovaný tímto sektorem.

Evropský průmyslový sektor zajišťuje mnoho důležitých ekonomických a sociálních výhod: vyrábí zboží a produkty, vytváří zaměstnanost a generuje daňové příjmy. Nicméně podstatný podíl na celkových emisích klíčových znečišťujících látek a skleníkových plynů i na dalších významných environmentálních dopadech včetně vypouštění kontaminantů do vody a půdy, produkce odpadu a využívání energie mají největší evropské průmyslové oblasti.

Politiky EU

Průmysl je v rámci EU již mnoho let regulován. Některé politiky EU omezují negativní dopady průmyslové činnosti na lidské zdraví a životní prostředí a podporují přijetí udržitelných metod. V roce 2010 EU přijala směrnici o průmyslových emisích. Ta stanovuje povinnost velkých průmyslových podniků zabraňovat výskytu znečišťujících emisí v atmosféře, vodě a půdě i vzniku odpadů z průmyslových a zemědělských provozů nebo vše toto alespoň minimalizovat. Za tímto účelem je po přibližně 52 000 průmyslových provozech požadováno získání integrovaného povolení od orgánů členských států EU.

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) je nejkomplexnějším registrem na evropské úrovni, pokud jde o znečištění z hlavních průmyslových činností. Obsahuje roční informace o přibližně 29 000 průmyslových provozech v celé Evropě ve vztahu ke znečišťujícím látkám vypouštěným do vzduchu, vody a půdy i k odvozu odpadu a odvádění znečišťujících látek v odpadní vodě.

Základním kamenem politiky EU pro boj se změnou klimatu a klíčovým nástrojem účinného snižování nákladů na průmyslové emise skleníkových plynů je systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Týká se přibližně 11 000 elektráren a průmyslových závodů ve 30 zemích.

Průmyslové iniciativy

Na podporu snížení vlivů průmyslu na životní prostředí jsou rovněž zaváděna kritéria udržitelnosti. Mezi příklady těchto průmyslových iniciativ patří celosvětově rozšířené osvojování metod řízení životního prostředí v rámci evropského systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a ISO14001 a dobrovolné iniciativy firem v oblasti společenské odpovědnosti, např. iniciativa chemického průmyslu Responsible Care, Global e-Sustainability Initiative (GeSI) a politika organizace International Council on Mining & Metals' Materials Stewardship.

Aktivity agentury EEA

Celková činnost agentury EEA v oblasti průmyslu zahrnuje celou řadu činností souvisejících s informacemi a hodnocením průmyslových dat: Velké spalovací závody (LCP), E-PRTR a EU ETS. V průběhu roku 2012 bude práce agentury EEA rozšířena a bude zahrnovat koordinaci hlášení dat z členských zemí o látkách způsobujících úbytek ozónu a fluorovaných plynech.

Výhled

V rámci strategie Evropa 2020 mají pro průmysl zvláštní důležitost dvě ze sedmi hlavních iniciativ: Evropa účinněji využívající zdroje a Průmyslová politika pro éru globalizace. První z nich zahrnuje oddělení vztahu mezi ekonomickým růstem a využíváním zdrojů, posun k nízkouhlíkové ekonomice, obnovitelné energii a energetické účinnosti. Druhá se zaměřuje na zlepšování podnikatelského prostředí — zejména pro malé a střední podniky (MSP), přičemž podporuje rozvoj silné a udržitelné průmyslové základny. V této souvislosti Evropská komise v říjnu 2011 zveřejnila novou politiku sociální odpovědnosti podniků.

Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku (SCP/SIP) z roku 2008 rovněž obsahuje celou řadu návrhů na zlepšení environmentálních vlivů produktů a na podporu poptávky po udržitelnějších výrobcích a výrobních technologiích. Rovněž usiluje o podporu evropského průmyslu za účelem využívání příležitostí k inovaci, například prostřednictvím politiky udržitelných produktů a ekoinovací.

V nadcházejících letech se Evropská komise zaměří na lepší provádění legislativy, zejména směrnice o průmyslových emisích. V tomto procesu Komise přijme závěry nejlepších dostupných technik (BAT) týkajících se mezních hodnot emisí souvisejících s BAT, stanoví environmentální inspekční plány pro související provozy a bude implementovat mezní hodnoty emisí v rámci směrnice, zejména ty, jež se týkají LCP a jež jsou přísnější než hodnoty ve směrnici o LCP.

V roce 2012 Komise zreviduje akční plán SCP/SIP a zváží možné rozšíření související směrnice o ekodesignu. V kontextu strategie Evropa 2020 se očekává spuštění akčního plánu o ekoinovacích za účelem zajištění komercializace a nasazení klíčových environmentálních technologií.

Související odkazy

Geographic coverage

Europe
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100