Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna Pátek 03.06.2016 17:01
Práce agentury EEA v oblasti údajů, ukazatelů a posouzení týkajících se biodiverzity se zaměřuje na ochranná opatření (jako jsou chráněné oblasti či ochrana druhů) a na začleňování ohledů na biodiverzitu do odvětví typu lesnictví, zemědělství a rybolovu. K hlavním činnostem patří také proces „Optimalizace evropských ukazatelů biodiverzity 2010“ (Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators) a řízení Informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti Evropského společenství (European Community Biodiversity Clearing House Mechanism) (odkaz). Je rovněž stanoveno, že se EEA stane určeným evropským datovým střediskem pro biologickou rozmanitost.

Zkoumejte přírodu do velké hloubky a porozumíte všemu lépe.

Albert Einstein

Údaje

EEA se v příštích letech stane evropským datovým střediskem pro biologickou rozmanitost. To znamená, že bude uchovávat a spravovat vlastní soubory údajů, odkazovat na doplňující soubory údajů ve vlastnictví jiných subjektů, vypracovávat soubory ukazatelů biodiverzity a obecněji poskytovat přístup k evropským údajům o biodiverzitě.

Cílem projektu „Optimalizace evropských ukazatelů biodiverzity 2010“ ( SEBI 2010) je pomoci se sledováním pokroku směrem k cíli pro rok 2010. SEBI 2010 zefektivňuje národní, regionální i globální ukazatele a zajišťuje fungování datových toků nutných pro vypracování ukazatelů.

EEA také pravidelně aktualizuje klíčové ukazatele biodiverzity v rámci svého základního souboru ukazatelů.

Databáze EUNIS umožňuje veřejný přístup k údajům o rostlinných a živočišných druzích, typech přírodních stanovišť a lokalitách v Evropě.

Posouzení

Po vytvoření kvalitních datových toků se bude rostoucí důraz klást na provádění integrovaných posouzení toho, jak dobře politiky na poli biodiverzity fungují, jaký dopad na biodiverzitu mají jiné politiky a jaké změny politiky by mohly být zapotřebí. Posouzení z nedávné doby lze najít ve zprávě Stav a výhledy 2005 agentury EEA a v jejím čtvrtém celoevropském hodnocení.

Významná připravovaná posouzení:

  • Posouzení pokroku při dosahování evropského cíle v oblasti biodiverzity pro rok 2010, založené na souboru specifických ukazatelů biodiverzity, které je naplánováno na rok 2008.
  • Posouzení ekosystémů pro Evropu, které má být dokončeno v roce 2012.

Specifické projekty uvedené v plánu řízení agentury EEA zahrnují posouzení:

  • sítě Natura 2000,
  • zemědělské půdy a venkovských oblastí,
  • zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou a
  • lesních ekosystémů, jakož i
  • ekonomické hodnocení přínosů ochrany přírody.

Na podporu Úmluvy o biologické rozmanitosti EEA rovněž řídí Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti Evropského společenství (CHM). CHM podporuje technickou spolupráci a transfer technologií v Evropské unii a jejích členských státech, v celoevropském prostoru i ve zbytku světa.

Práci agentury v této oblasti vede její skupina pro biodiverzitu a ekosystémy. Ta těsně spolupracuje s Evropským tematickým střediskem pro biodiverzitu (ETC/BD) a se sítí zemí (Eionet) agentury EEA.

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100