Udržitelné lesní hospodářství je klíčem pro zdravé lesy v Evropě

Změnit jazyk
Article Publikováno 04.04.2016 Poslední změna Čtvrtek 15.09.2016 10:50
Evropské lesy jsou jednou ze základních složek ekosystému. Napomáhají k čistotě ovzduší a vody, jsou zdrojem dřeva a dalších produktů, slouží jako zásobárna uhlíku atd. Zahrnují cenná přírodní stanoviště, jsou domovem mnoha živočišných a rostlinných druhů. O problémech, s nimiž se potýkají evropské lesy, jsme hovořili s Annemarie Bastrup-Birk, odbornicí na lesnictví a životní prostředí působící v Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA).

 Image © Juan Carlos Farias Pardo, Environment & Me /EEA

Proč jsou lesy pro zdraví našeho životního prostředí tak důležité?

Lesy poskytují širokou škálu životně důležitých ekosystémových služeb a přispívají ke zlepšování životního prostředí. Pomáhají například regulovat naše klima,  udržovat čistou vodu v povodí jednotlivých řek, zachycovat oxid uhličitý z ovzduší a čistit tak vzduch, který dýcháme. Lesy vytvářejí prostředí, na kterém závisí mnoho živočišných a rostlinných druhů a pomáhají tím zachovávat a chránit biologickou rozmanitost, Kromě toho představují významný ekonomický zdroj, a to nejenom z hlediska produkce dřeva, ale také dalších surovin používaných v léčivých přípravcích a jiných výrobcích. Jsou rovněž důležité pro rekreaci a kvalitu lidského života.

Celková plocha, kterou v Evropě pokrývají lesy, v současnosti roste, zejména díky politikám zalesňování a přeměňování opuštěné zemědělské půdy v lesy. Lesy pokrývají více než 40 % celkové plochy půdy 33 členských a 6 zemí spolupracujících s EEA.

Špatný zdravotní stav lesů a zmenšování jejich výměry je však celosvětovým problémem. Evropané mají na světové odlesňování významný vliv. Dovážejí zemědělské produkty i výrobky ze dřeva, které jsou hlavní příčinou globálního odlesňování zasahujícího zejména tropické a boreální lesy.

Celková plocha, kterou pokrývají lesy, není jediným indikátorem, k němuž bychom měli přihlížet.

Jaké jsou hlavní problémy, s nimiž se evropské lesy potýkají?

Lesy v Evropě čelí mnoha problémům, včetně úbytku stanovišť a zvyšováním rizik spojených s šířením invazivních druhů, znečištěním a změnou klimatu. Zvyšuje se také antropogenní tlak na jejich využívání; lesy zatěžuje výstavba dopravní infrastruktury a rozrůstání městských aglomerací. Na lesy a na nich závislé druhy má nepochybně dopad fragmentace lesa, při které dochází k rozdělování velké lesní plochy na řadu menších, rozesetých mezi zemědělskou půdou nebo novou městskou výstavbou.

Tyto problémy jsou analyzovány v chystané zprávě EEA o stavu a trendech lesních ekosystémů v Evropě, která byla zveřejněna na konci března 2016. Zpráva potvrzuje, že musíme naše lesy chránit a zajistit udržitelné obhospodařování lesních ekosystémů, a to nejenom v souvislosti s produkcí dřeva, ale také při používání lesů pro další životně důležité ekosystémové služby, které jsou nezbytné pro kvalitu lidského života.

Proč je udržování a ochrana našich lesů tak důležitá?

Z historického hlediska jsou lesy přírodním stanovištěm pro velkou část Evropy a poskytují nezbytné služby pro životní prostředí a kvalitu lidského života. Z hlediska biologické rozmanitosti jsou velmi bohaté a jsou zásadní pro naše úsilí v oblasti zachování přírodních stanovišť v Evropě.

V posledních letech roste povědomí o jejich významu v různých politických debatách, zejména nyní v souvislosti s Pařížskou dohodou COP 21, kde bylo téma lesů nedílnou součástí diskusí o klimatu. V případě pohlcování uhlíku a zmírňování změny klimatu jsou lesy pravděpodobně jediným přírodním nástrojem, který můžeme ovlivnit (pěstovat a kácet). Například nad oceány takovou kontrolu nemáme.

Do jaké míry ohrožuje změna klimatu naše lesy?

Víme, že je ovlivňuje, ale nevíme přesně jak a do jaké míry. Změna klimatu může mít jak pozitivní, tak negativní účinky. V teplejším klimatu je pravděpodobné, že stromy porostou lépe a rychleji, což by mohlo mít pozitivní dopad na produkci dřeva. Teplejší klima může též ovlivnit rozšíření lesa, jehož hranice se může posunout do vyšší nadmořské výšky a dále na sever. Lesy však mohou zároveň čelit zvýšenému ohrožení různými patogeny, nemocemi, škůdci a invazivními druhy.

Například vlivem teplejších a sušších jarních a letních období došlo u evropského lýkožrouta smrkového (Ips typographus) ke zkrácení vývojové fáze a nyní se dokáže v sezoně několikrát množit, což vede k nárůstu jeho populace.

V důsledku změn klimatických podmínek mohou být lesy s ohledem na extrémnější počasí zranitelnější. Změny množství srážek by mohly mít za následek nahrazení stávajících druhů stromů takovými, kterým se v nových klimatických podmínkách bude lépe dařit, a dokáží v nich přežít.

Přestože většinu lesních požárů v Evropě způsobují lidé, mohou extrémní sucha a srážkově podprůměrná období zvyšovat riziko lesních požárů, zejména v jižní Evropě. Požáry mohou mít na lesní ekosystémy devastující účinky.

Jak EU a  EEA tyto problémy řeší?

Za lesní hospodaření nadále odpovídají jednotlivé členské státy. Probíhá však evropský proces, jehož cílem je stanovit určitá kritéria a pokyny, jak nejlépe pečovat o lesy v Evropě. Přestože neexistuje žádná politika EU v oblasti lesnictví, Evropská unie chce podporovat a provádět udržitelné obhospodařování lesů v Evropě a chránit a zachovávat jejich četné funkce. Za tímto účelem EU přijala novou strategii v oblasti lesnictví, která byla zveřejněna v září 2013. Tato strategie se snaží podporovat lepší koordinaci mezi všemi zúčastněnými subjekty.

EEA vypracovává hodnocení, jejichž cílem je přispět k rozšíření vědomostní základny o lesích v Evropě, zvyšovat informovanost o hrozbách, kterým lesy čelí, a zároveň v této oblasti stanovit výhledy do budoucnosti. Za tímto účelem úzce spolupracujeme se Společným výzkumným střediskem Evropské komise a Eurostatem. Spolupracujeme také s programem Copernicus – Evropským programem pro pozorování Země,, v rámci kterého je mimo jiné pravidelně mapováno rozšíření a skladba lesů. Kromě toho koordinujeme svoji činnost s agenturami OSN a dalšími mezinárodními organizacemi, se kterými sdílíme svá data. Díky našim rozsáhlým odborným znalostem problematiky životního prostředí a spolupracujícím organizacím dokážeme nalézt souvislosti mezi lesy a  problémy z oblasti životního prostředí, jako je klima, zemědělství, doprava a biologická rozmanitost, a tudíž formulovat lepší a ucelenější závěry ohledně tlaků na lesní ekosystémy.

Annemarie Bastrup-Birk

Rozhovor zveřejněný ve zpravodaji EEA č. 1/2016 v březnu 2016

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Kategorie:
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100