Лични средства

Нотификации
Получавайте уведомления за нови доклади и продукти. Честота: 3-4 имейла месечно.
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
Twitter икона Twitter
Facebook икона Facebook
YouTube икона YouTube канал
RSS лого RSS Емисии
Повече

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Транспорт / Транспортни политики

Транспортни политики

Смяна на език
Транспортът е неразделна част от повечето дейности в обществото ни. Ето защо той е включен в политики от всички нива, от глобално (т.е. ООН) до градските съвети. От важво значение е разрешаването на дилемата между политики, ориентирани към растеж, при които е характерно по-силно развиване на транспорта, и екологичните политики, които призовават за намаляване на емисиите. Второто може да бъде постигнато трудно, ако подобренията на технологиите, намаляващи емисиите, продължават да бъдат изпреварвани от увеличаващия се обем на транспорта.

Глобално равнище

  • Стандартите за емисии за кораби и въздухоплаване се определят от съответните организации към ООН (Международната морска организация и Международната организация за гражданска авиация) и от международните конвенции, включително Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, която важи и за други сектори освен транспортния.
  • Протоколът от Киото, част от международната Рамкова конвеция на ООН по изменение на климата, регулира емисиите на парникови газове, продукт на транспорта (с изключение на международното въдзухоплаване и морския транспорт).

 

На равнище на ЕС

  • Ръководният документ е Общата транспортна политика на ЕС (2001 г., преразгледан през 2006 г.). Той очертава приоритетите за действие по въпросите на транспорта, включително екологичните аспекти.
  • Освен това политиките и законодателството в областта на околната среда разглеждат въпроси, свързани с мониторинга, намаляването на емисии и подобряването на качеството на въздуха (напр. Директива относно шума в околната среда, Директива относно националните тавани за емисии, Директива за по-чист въздух за Европа, пределни стойности на емисиите от превозни средства и качество на горивото).

 

Национални, регионални и местни равнища

  • Националните транспортни политики отчасти регулират транспонирането на политиките на ЕС в националното законодателство и отчасти развитието на транспортния сектор в отделната страна.
  • Регионалните и местните равнища играят важна роля при взимане на фактическите решения за използването на земята, които от своя страна оказват важно въздействие върху транспортните нужди, както и върху избора между различните видове транспорт, който трябва да направят отделните потребители. Ако новото жилищно строителство няма достъп до обществен транспорт, хората са оставени без реален избор.

 

За повече информация: Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“

Geographical coverage

[+] Show Map

Действия към документ

Коментари

Регистрирайте се сега!
Получавайте уведомления за нови доклади и продукти. В момента имаме 33127 абонати. Честота: 3-4 имейли / месец.
Архив за уведомления
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100