Накратко за почвата

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016 03:32

Макар почвите да са също толкова важни за човешкото общество, колкото въздухът и водата, деградацията на почвите все още не получава дори и малка част от вниманието, което получават заплахите за тези два природни елемента. Почвите продължават да са основата на 90% от цялата храна за хората, фуража за стадата, влакното и горивото. Те поддържат съществуването на човешките селища и осигуряват суровини и подпочвени води. Основните проблеми в Европа включват: загуба на повърхностния почвен слой поради ерозия или строителни дейности, замърсяване и подкиселяване.

Липсата на внимание към деградацията на почвите може да бъде видяна не само в липсата на европейски директиви или цели за опазването на почвата, но също и в малкото количество данни. Докато например 300 000 обекта в ЕС са идентифицирани като вече замърсени или потенциално замърсени, най-благоприятните изчисления сочат, че съществуват 1,5 милиона замърсени зони.

Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100