Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Екологични сценарии / Сценирии и проучвания за бъдещи периоди - контекст на политиката

Сценирии и проучвания за бъдещи периоди - контекст на политиката

Смяна на език
Страница Последна промяна 18-11-2011 13:44
Загрижеността за бъдещите поколения е главната предпоставка за устойчиво развитие на глобално, европейско, национално и местно равнище. Дългосрочните цели на политиките са в основата на много международни конвенции и протоколи, които са насочени към проблемите на глобалното изменение на околната среда. Дългосрочните цели на политиките също така подпомагат ключови политики за околната среда на Европейския съюз и неговите държави-членки. Сценариите подкрепят стратегическото планиране и взимането на решения, и могат да спомогнат за изпитване на последствията и устойчивостта на различните политики. Еднакво важно е, че те позволяват широко участие на заинтересованите страни, като дават възможност за представяне на противоположни становища и погледи към света.

Глобално равнище

Управлението на околната среда се възползва от гъста мрежа от международни споразумения и институции. Най-значимите дългосрочни рамки на политиките за околната среда са Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКИКООН), Конвенцията за биоразнообразието и Целите на хилядолетието за развитие. Средносрочните и дългосрочните цели на политиката подкрепят различни международни конвенции за околната среда, например Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, и Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (POP).

 

Европейско равнище

Стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие (СУР) очертава план за последователно справяне със седем основни средносрочни и дългосрочни предизвикателства на устойчивото развитие, като изменението на климата, чистата енергия и екосъбразен транспорт и екосъобразно потребление и производство. Няколко европейски директиви изрично следват дългосрочните цели, най-вече в областта на политиката по изменението на климата и енергията. Подобни разработки има и в държавите-членки на ЕС — няколко са институционализирали целеви програми в рамките на техните национални администрации.

Дългосрочното планиране бележи по-малък напредък в Югоизточна Европа и страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, където фокусът е по-скоро върху реформирането на политиките за околна среда, законите и нормативите, както и по-доброто им спазване. Все пак има в ход инициативи, които съдействат за избягването на конфликти за природни ресурси и подпомагат като цяло екосъобразната употреба и защита на природните ресурси (виж примерите, посочени впрегледа на проучванията за бъдещи периоди).

 

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100