Сценирии и проучвания за бъдещи периоди - дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016 03:32
ЕАОС оценява дългосрочните перспективи за околната среда в Европа и последствията от важните избори в политиката, като използва различни методически подходи. Целите са да добави стойност към текущите политически дискусии, като последователно представя информация с по-широка и по-дългосрочна перспектива и да съдейства за организирането на европейски информационни системи за околната среда, които да включват информация за бъдещи тенденции. ЕАОС предоставя знания и опит за оценки на общоевропейски и световни равнища, базирани на сценарии, например Оценката на екосистемите за хилядолетието или сценариите Глобална перспектива за околната среда (GEO-4) на ПОСООН.

 

Дейностите на ЕАОС по сценариите допринасят за дългосрочната перспектива в европейския доклад за „състоянието на околната среда“ , който се публикува на всеки пет години. През 2005 г. бяха публикувани докладът Околната среда в Европа — състояние и перспективи и допълващият доклад Перспективи за околната среда в Европа, които разглеждаха набор от екологични проблеми и техните общи движещи сили по интегриран начин и очертаха бъдещето пред околната среда в Европа до 2030 г. и след това. Подобно упражнение предстои да бъде публикувано през 2010 г.

Прогнозите са също част от редовния процес по оценка, например емисиите на парникови газове и процесите по отчетните показатели на ЕАОС. Проучванията за перспективи и показатели се анализират редовно. Прегледът на количествените модели е друго често упражнение.

PRELUDE (Екологичен анализ на бъдещото развитие на земеползването в Европа) използва иновативно съчетание от илюстрации, текст и най-съвременни модели, за да симулира пет коренно различни екологични сценарии за бъдещето на Европа, които са повлияни от променящите се тенденции при земеползването, изменение на климата, селското стопанство и демографията. Нов момент в оценките, базирани на сценарии, е анализът на услугите, свързани с екосистемите. 

ЕАОС участва също и в процесите по сценариите на общоевропейско и международно равнище. Общоевропейската околна среда: поглед в несигурното бъдеще изследва ключовите движещи сили и несигурността от бъдещите екологични промени за общоевропейскиия регион. ЕАОС има също принос и за доклада на ПОСООН Глобална перспектива за околната среда 4 и Оценка на екосистемите за хилядолетието.

ЕАОС подпомага също създаването на потенциал за разработка на сценарии в своите страни-членки с редовни информационни дейности на място и обучителни семинари.

 

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100