Вие сте тук: Начало / Теми / Промишленост / Промишленост

Промишленост

Смяна на език
Страница Последна промяна 09-12-2013 14:24
През последните десетилетия са се подобрили екологичните показатели на европейската промишленост. Промените са възникнали поради редица причини: по-строго регламентиране в областта на околната среда, подобрения в сферата на енергийната ефективност, обща тенденция за европейската промишленост за отдалечаване от някои тежки и силно замърсяващи видове производство и участието на компании в доброволни схеми, целящи намаляване на въздействието им върху околната среда. Въпреки тези подобрения промишлеността днес все още носи отговорност за значителна тежест върху околната среда по отношение на замърсяване и отпадъци, произведени от сектора.

Промишлените сектори в Европа осигуряват много важни стопански и социални ползи: произвеждат стоки и продукти и създават работни места и данъчни постъпления. Въпреки това най-големите промишлени инсталации в Европа отговарят за значителен дял от общите емисии на основни замърсители на въздуха и парникови газове както и други важни екологични въздействия, включително и освобождаването на замърсители във водите и почвите, производството на отпадъци и потреблението на енергия.

Политиките на ЕС

В рамките на ЕС промишлеността подлежи на регулиране от много години насам. Някои политики на ЕС ограничават неблагоприятните въздействия на промишлените дейности върху човешкото здраве и околната среда и насърчават възприемането на устойчиви практики. През 2010 г. ЕС постигна съгласие по отношение на Директивата относно емисиите от промишлеността. Тя определя задълженията на големите промишлени предприятия за избягване или свеждане до минимум на замърсяващите емисии в атмосферата, водите и почвата както и отпадъците от промишлените и земеделските инсталации. За тази цел от операторите на около 52 000 промишлени инсталации се изисква да получат интегрирано разрешително от властите на държавите-членки на ЕС.

Еропейският регистър за изпускането и преноса на замърсители (E-PRTR) е най-подробният регистър на европейско равнище относно замърсяването от основните промишлени дейности. Съдържа годишна информация относно около 29 000 промишлени предприятия в цяла Европа във връзка с количеството замърсители, изпуснати във въздуха, водите и почвата както и пренос извън обекта на отпадъци и замърсители в отпадъчните води.

Системата на ЕС за търговия с емисии е крайъгълен камък в политиката на ЕС за борба с изменението на климата и е ключов инструмент за ефективно намаляване разходите от промишлените емисии от парникови газове. Обхваща около 11 000 електроцентрали и промишлени предприятия в 30 държави.

Промишлени инициативи

Въведени са и критерии за устойчивост за спомагане намаляването на въздействията на промишлеността върху околната среда. Примери за такива промишлени инициативи са широкоразпространеното възприемане на практики за управление на околната среда чрез европейската Схема за управление по околна среда и одит (EMAS) и ISO14001 и доброволни корпоративни инициативи за социална отговорност като инициативата на химическата промишленост „Responsible Care”, инициативата „Global e-Sustainability” (GeSI) и инициативата „Materials Stewardship Policy“ на Международния съвет по минно дело и метали.

Дейности на ЕАОС

Цялостната работа на ЕАОС във връзка с промишлеността включва редица дейности, свързани с данните и оценката на промишлени данни: Големи горивни инсталации (LCP), E-PRTR и схемата на ЕС за търговия с емисии. През 2012 г. работата на ЕАОС ще обхване координирането на данни, отчетени от държавите за озоноразрушаващи вещества и флуорирани газове.

Перспектива

В рамките на стратегията „Европа 2020” две от седемте ключови инициативи са от особена важност за промишлеността: '„Европа за ефективно използване на ресурсите” и „Индустриална политика за ерата на глобализацията”. Първата включва отделянето на икономическия растеж от използването на ресурси, преместване на фокуса към нисковъглеродна икономика, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. При втората фокусът се насочва към подобряване на бизнес средата – а именно за малките и средните предприятия, като междувременно се подпомага развитието на силна и устойчива промишлена база. В този контекст през октомври 2011 г. Комисията публикува нова политика в областта на корпоративната социална отговорност.

Планът за действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика от 2008 г. също включва редица предложения за подобряване на въздействието върху околната среда на продукти и насърчаване на търсенето на по-устойчиви стоки и технологии за производство. Има за цел и да насърчи промишлеността в ЕС да се възползва от възможностите за иновации, например чрез политика за устойчиви продукти и екологични иновации.

През следващите години Европейската комисия ще се съсредоточи върху по-доброто прилагане на законодателството и особено на Директивата относно емисиите от промишлеността. Това ще включва приемане от страна на Комисията на заключения с най-добри налични техники (НДНТ) със стойности на норми за допустими емисии (НДЕ), свързани с НДНТ, създаване на планове за екологична инспекция на свързаните с това инсталации и включване на НДЕ в директивата, и особено във връзка с големи горивни инсталации, които са по-строги от заложените в Директивата за големи горивни инсталации.  

През 2012 г. Комисията ще прегледа плана за действие за устойчиво потребление и производство/устойчива промишлена политика (SCP/SIP) и ще обмисли възможно удължаване на свързаната с него Директива за екодизайна. Създаването на Плана за действие за екологични иновации с цел осигуряване на пускането на пазара и внедряването на ключови екологични технологии се предвижда в контекста на стратегията „Европа 2020”.

Свързани с темата препратки

Geographic coverage

Europe
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100