Изменението на климата

Смяна на език
Страница Последна промяна 25-08-2016 15:31
Изменението на климата се случва сега: температурите се повишават, валежните профили се сменят, глетчeрите и снеговете се топят и глобалното средно ниво на океаните и моретата се покачва. Очаква се тези промени да продължат, а екстремните метеорологични събития, водещи до риск от наводнения и суши, да станат по-чести и интензивни. Аспектите на уязвимост и въздействието върху природата, икономиката и здравето на човека са различни в отделните региони, територии и икономически сектори в Европа.

Твърде вероятно е голяма част от затоплянето, което се наблюдава от средата на 20 век да се дължи на по-високата концентрация на парникови газове (ПГ) в атмосферата вследствие на емисиите от човешка дейност. Световната температура се е повишила с 0.8 ºC през последните 150 години и според прогнозите ще продължи да се покачва.

При затопляне на земята над прага от 2 °C спрямо нивата на температурите от преди началото на индустриализацията се повишава рискът от опасни промени за човешките и природните системи по целия свят. Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКООНИК) има за цел да ограничи средното глобално затопляне до 2 °C спрямо нивата от преди началото на индустриализацията.

Как може да се постигне това? Концентрацията на парникови газове в атмосферата трябва да се стабилизира през настоящето десетилетие и да намалее до 2050 г. с 50% спрямо нивата от 1990 г. Като взема предвид усилията, необходими от страна на развиващите се страни, ЕС подкрепя целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 80% до 95% до 2050 г. (в сравнение с 1990 г.)

Дори при ефективно прилагане на политики и усилия за намаляване на емисиите е неизбежно известно изменение на климата; следователно са необходими стратегии и действия за приспособяване към въздействията от тези промени.

Въведение

Въздействия и уязвими аспекти

Най-голямо покачване на температурите в Европа се наблюдава в Южна Европа и в Арктика; най-значителен спад на валежите е установен в Южна Европа със зачестяване на север и северозапад. Прогнозираните увеличения в интензивността и честотата на горещите вълни и наводненията, както и промените в разпределението на някои инфекциозни заболявания и полен, оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на човека.

Изменението на климата поставя допълнителен натиск върху екосистемите като води до изместване на много растителни и животински видове в посока север и нагоре. То влияе отрицателно върху селското и горското стопанство, производството на енергия, туризма и инфраструктурата като цяло.

Особено уязвимите към изменението на климата Европейски региони включват:

 • Южна Европа и Средиземноморието (поради нарастване на горещите вълни и периодите на засушаване);
 • планински райони (поради по-интензивно топене на снеговете и ледовете);
 • крайбрежни зони, делти и долини на реки (поради покачване на морското равнище и зачестяване на обилни валежи, наводнения и бури);
 • крайния север на Европа и Арктика (поради повишаване на температурите и топящи се ледове).

 

Причини за предизвикано от човека изменение на климата

Парниковите газове се отделят както при естествени процеси, така и вследствие на дейността на човека; най-важният естествен парников газ в атмосферата е водната пара. Дейността на човека води до отделяне на големи количества парникови газове в атмосферата, като повишава атмосферната концентрация на тези газове и по този начин усилва парниковия ефект и затоплянето на климата.

Основните източници на парникови газове, които са резултат от дейността на човека са следните:

 • изгаряне на изкопаеми горива (въглища, петрол и газ) при производство на енергия, транспорт, от индустрията и домакинствата (CO2);
 • промени, причинени от селското стопанство (CH4) и земеползването, като например обезлесяване (CO2);
 • депониране на отпадъци (CH4);
 • употреба на промишлени флуорни газове.

Политики на ЕС

Няколко инициативи на ЕС имат за цел да намалят емисиите на парникови газове :

 • ратифициране на протокола от Киото: 15 държави членки на ЕС (ЕС-15) се задължават да намалят колективните си емисии на парникови газове през периода 2008 - 2012 г. с най-малко 8 % спрямо нивото от 1990 г.
 • непрекъснато подобряване на енергийната ефективност на широк набор от оборудване и домакински уреди;
 • осигуряване на мандат за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници като вятър, слънце, вода и биомаса и на възобновяеми транспортни горива като биогорива;
 • подпомагане на развитието на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (УСВ) с цел улавяне и съхраняване на CO2, който се отделя от електроцентрали или други големи инсталации;
 • използване на схемата на ЕС за търговия с емисии, ключов инструмент на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове от индустрията.

Пакетът на ЕС за енергетиката и изменението на климата от 2009 г. представлява обвързващо законодателство за постигане на целите 20-20-20 до 2020 г.: намаляване на емисиите на парникови газове  на територията на ЕС с най-малко 20% спрямо нивата от 1990 г.; постигане на дял от 20% енергийно потребление от възобновяеми източници в ЕС и 20% спад на основното потребление на енергия в сравнение с прогнозираните нива.

Освен това ЕС включва в политиките си адаптация към последиците от изменението на климата; очаква се до 2013 г. да бъде разработена цялостна стратегия на ЕС за адаптация, която има за цел да подсили устойчивостта на Европа по отношение на изменението на климата. През 2012 г. ЕС ще въведе нова информационна система за въздействията от изменението на климата, аспекти на уязвимост и адаптация.

Научете повече за политиките в областта на изменението на климата

Дейности на ЕАОС

Като предоставя информация за изменението на климата в Европа, ЕАОС спомага за прилагане на законодателството за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него в Европа, оценяване на политиките на ЕС и развитие на дългосрочни стратегии за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него. ЕАОС съсредоточава информацията си (данни, индикатори, оценки, прогнози) върху смекчаването на последиците от изменението на климата (тенденции при емисии на парникови газове, прогнози, политики и мерки) и върху въздействията от изменението на климата в Европа и действията за адаптация. В ЕАОС се помещава европейският център за информация за изменението на климата, а от 2012 г. ЕАОС ще управлява информационен и координационен център на ЕС за въздействието на изменението на климата, уязвимостта и адаптацията.

ЕАОС работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия (ГД „Действия по климата”, ГД „Съвместен изследователски център”, Евростат), експерти от Европейските тематични центрове за смекчаване на последиците от замърсяването на въздуха и изменението на климата (ETC/ACM), и за въздействия от изменението на климата, уязвимост и адаптация (ETC/CCA), както и с Европейската мрежа за информация и наблюдение в областта на околната среда (Eionet).

Основните дейности и продукти са следните:

 • годишно компилиране и публикуване на инвентаризацията на парникови газове (ПГ) на Европейския съюз;
 • годишна оценка на напредъка на ЕС и Европейските държави към постигане на целите от Киото и 2020;
 • анализ на допълнителните ползи от политики по отношение на изменението на климата и качеството на въздуха;
 • оценка на въздействията на изменението на климата в Европа;
 • анализ на изменението на климата и въпроси, свързани със секторната адаптация, включително преглед на действията на страните за адаптация;
 • анализ на уязвимостта на конкретни региони към изменението на климата.

ЕАОС е европейският информационен център за емисиите на парникови газове и въздействието на изменението на климата, уязвимостта и адаптацията и от 2012 г. ще поддържа и управлява информационен и координационен център на ЕС за въздействието на изменението на климата, уязвимостта и адаптацията.

Научете повече за дейностите на ЕАОС

Връзки по темата

Geographic coverage

Europe
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100