Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Изменението на климата / Дейности на ЕАОС

Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 11-06-2013 09:26
С предоставяната от нея информация за изменението на климата, ЕАОС подпомага прилагането на Протокола от Киото в ЕС, оценката на политиките на ЕС и разработката на дългосрочни стратегии за смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Информацията на ЕАОС (данни, показатели, оценки, предвиждания) е съсредоточена върху тенденциите при емисиите на парникови газове, политиките и мерките, както и върху въздействията от изменението на климата и действията по адаптирането в Европа. ЕАОС ще бъде европейският център с данни за емисиите на парникови газове и въздействията на изменението на климата.

Групата по промени на климата и енергията в ЕАОС ръководи работата на агенцията в тази област. Групата работи в тясно сътрудничество с Европейския тематичен център „Въздух и промяна на климата“ (ЕТС/ACC) и със системата на ЕАОС в отделните страни (Eionet).

Мониторинг, отчитане и доклади за парникови газове

Работата на ЕАОС по емисиите на парникови газове цели да подпомогне прилагането на Протокола от Киото в ЕС. Основните дейности и продукти включват:

Въздействия и адаптация

Работата на ЕАОС по изменението на климата и адаптацията включва:

Прогнози и сценарии

Работата на ЕАОС подпомага също и разработката на дългосрочни стратегии за смекчаване и адаптиране към изменението на климата чрез прогнози за бъдещето и проучвания чрез сценарии за периода 2020–2050 г., например:

  • анализ на емисиите на парникови газове в дългосочен план и въздействията на изменението на климата;
  • оценка на пътищата за възможното намаление на емсиите на парникови газове, осъществими при глобално действие, и преминаване къмнисковъглеродна енергийна система в Европа до 2030 г.;
  • анализ на бъдещите промени вкачеството на въздуха в европа до 2030 г. и на бъдещите ползи от политиките за климата по отношение на качеството на въздуха.

 

Изменението на климата е също така една от приоритетните области, разглеждани от ЕАОС в интегрираните оценки, по-специално:

Geographic coverage

Europe
Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100