Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016 03:32
С предоставяната от нея информация за изменението на климата, ЕАОС подпомага прилагането на Протокола от Киото в ЕС, оценката на политиките на ЕС и разработката на дългосрочни стратегии за смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Информацията на ЕАОС (данни, показатели, оценки, предвиждания) е съсредоточена върху тенденциите при емисиите на парникови газове, политиките и мерките, както и върху въздействията от изменението на климата и действията по адаптирането в Европа. ЕАОС ще бъде европейският център с данни за емисиите на парникови газове и въздействията на изменението на климата.

Групата по промени на климата и енергията в ЕАОС ръководи работата на агенцията в тази област. Групата работи в тясно сътрудничество с Европейския тематичен център „Въздух и промяна на климата“ (ЕТС/ACC) и със системата на ЕАОС в отделните страни (Eionet).

Мониторинг, отчитане и доклади за парникови газове

Работата на ЕАОС по емисиите на парникови газове цели да подпомогне прилагането на Протокола от Киото в ЕС. Основните дейности и продукти включват:

Въздействия и адаптация

Работата на ЕАОС по изменението на климата и адаптацията включва:

Прогнози и сценарии

Работата на ЕАОС подпомага също и разработката на дългосрочни стратегии за смекчаване и адаптиране към изменението на климата чрез прогнози за бъдещето и проучвания чрез сценарии за периода 2020–2050 г., например:

  • анализ на емисиите на парникови газове в дългосочен план и въздействията на изменението на климата;
  • оценка на пътищата за възможното намаление на емсиите на парникови газове, осъществими при глобално действие, и преминаване къмнисковъглеродна енергийна система в Европа до 2030 г.;
  • анализ на бъдещите промени вкачеството на въздуха в европа до 2030 г. и на бъдещите ползи от политиките за климата по отношение на качеството на въздуха.

 

Изменението на климата е също така една от приоритетните области, разглеждани от ЕАОС в интегрираните оценки, по-специално:

Geographic coverage

Europe
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100