Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Биоразнообразие / Дейности на ЕАОС

Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Работата на ЕАОС относно данните за биоразнообразието, показателите и оценките, поставя акцент на мерките за опазването (например защитени зони или защита на видове) и включването на проблемите на биоразнообразието в отделните сектори, като лесовъдство, селско стопанство и рибарство. Ключовите дейности обхващат също и процеса по „Разработка на съвременни европейски показатели за биоразнообразие за 2010 г.“ и управлението на Клиринговата къща на Европейската общност по биоразнообразие (линк). ЕАОС е определена да бъде специалният европейски център за данни относно биоразнообразието.

Вгледайте се много внимателно в природата и ще разберете всичко по-добре.

Алберт Айнщайн

Данни

През следващите няколко години ЕАОС ще стане Европейският център за данни относно биоразнообразието, като ще съхранява и поддържа набори от данни на ЕАОС, свързани към допълнителни набори от данни, собственост на други, ще разработва групи от показатели за биоразнообразие и ще осигурява достъп до данните за биоразнообразието в Европа като цяло.

Проектът „Разработка на съвременни европейски показатели за биоразнообразие за 2010 г.“ ( SEBI 2010) цели да съдейства за наблюдението на напредъка по пътя къмцелта за 2010 г. SEBI 2010 обединява национални, регионални и световни показатели и се грижи за осигуряването на потоците от данни за изготвянето на показателите.

ЕАОС също така редовно актуализира ключовите показатели за биоразнообразие съгласно своя основен набор от показатели.

Базата данни EUNIS предоставя достъп довидове, типове местообитания и обекти в Европа.

Оценки

При наличието на потоци от данни, все по-голям акцент ще бъде пада върху изработването на интегрирани оценки за това как работят политиките за биоразнообразието, как други политики въздействат на биоразнообразието и какви промени на политиките са необходими. Последните оценки могат да се видят в Доклада на ЕАОС за състоянието и прогноза от 2005 г., и нейната четвърта общоевропейска оценка.

Главните предстоящи оценки са:

  • Оценка на напредъка към европейската цел за биоразнообразието за 2010 г., базираща се на конкретни показатели за биоразнообразие, планирана за 2008 г.
  • Оценка на екосистемите в Европа, която трябва да завърши през 2012 .

Конкретни проекти от плана за управление на ЕАОС обхващат оценките на:

  • мрежата Натура 2000;
  • обработваемата земя и селските райони;
  • обработваема земя от висока важност за природата;
  • горски екисистеми и
  • икономическа оценка на ползите от управлението на природата.

В подкрепа на Конвенцията на ООН за биоразнообразието, ЕАОС също така управлява Клиринговата къща на Европейската общност по биоразнообразие (CHM). CHM насърчава техническото сътрудничество и трансфера на технологии в рамките на Европейския съюз и неговите държави-членки, в рамките на общоевропейския регион и останалата част на света.

Групата по биоразнообразие и екосистеми към ЕАОС ръководи работата на агенцията в тази област. Групата работи в тясно сътрудничество сЕвропейския тематичен център „Биоразнообразие“ (ЕТС/BD) и със системата на ЕАОС в отделните страни (Eionet).

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100