Биоразнообразие

Смяна на език

Биоразнообразието включва в себе си множеството гени, видове и екосистеми, които представляват живота на Земята. В момента ние ставаме свидетели на непрекъсната загуба на биоразнообразие, със сериозни последици за природата и за човешкото благосъстояние. Основните причини са промените на естествените местообитания. Те настъпват поради интензивни селскостопански производствени системи, стоителство, минно дело, свръхексплоатация на гори, океани, реки, езера и почви, инвазия на нехарактерни видове, замърсяване и - все повече - на глобалното изменение на климата. Европа си е поставила цел да спре загубата на биоразнообразие до 2010 г. Скорошни оценки на ЕАОС показват, че без значително политическо усилие, има вероятност тази цел да не бъде постигната. More

Key facts and messages

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100