Лични средства

Нотификации
Получавайте уведомления за нови доклади и продукти. Честота: 3-4 имейла месечно.
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
Twitter икона Twitter
Facebook икона Facebook
YouTube икона YouTube канал
RSS лого RSS Емисии
Повече

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Замърсяване на въздуха / Контекст на политиката

Контекст на политиката

Смяна на език
В рамките на Европейския съюз, Шестата програма за действие в областта на околната среда (Шеста EAP) цели да постигне нива на качеството на въздуха, които не оказват неприемливи въздействия върху и не представляват риск за човешкото здраве и околната среда. ЕС работи на много равнианива, за да намали излагането на замърсен въздух: чрез законодателство, посредством сътрудничество със секторите, отговорни за замърсяванетона въздуха, чрез националните, регионалните органи и неправителствените организации и с помощта на изследвания. Политиките на ЕС имат за цел да намалят излагането на въздушно замърсяване, като бъдат намалени емисиите и бъдат установени граници и целеви стойности за качеството на въздуха.

Програмата „Чист въздух за Европа“ (CAFE) , създадена съгласно Шестата EAP, съдържа насоки за дългосрочната, стратегическа и интегрирана политика по замърсяването на въздуха. Създадената през 2005 г. Тематична стратегия за замърсяването на въздуха, подкрепена от програмата CAFE, поставя амбициозни, но спестяващи средства цели и мерки за политиката на Европа по качеството на въздуха до 2020 г.

Емисии на замърсителите на въздуха

На равнище на държавите-членкиДирективата относно националните тавани за емисии (Директива NEC) налага пределно допустими стойности (или граници) за емисиите на четири основни замърсители на въздуха (азотни окиси, серен диоксид, неметанови летливи органични съединения и амоняк), които увреждат човешкото здраве и околната среда. Европейската комисия ще предложи редактирана Директива NEC в края на 2008 г. Повече подробности можете да намерите тук.

Друго важно законодателство на ЕС е насочено към намаляване на емисиите на замърсители на въздуха от конкретни източници, например:

На международно равнище, проблемът със замърсителите на въздуха се разглежда и вКонвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния на ИКООН (LRTAP Конвенцията) и нейните протоколи. Протоколът от Гьотеборг за „мултипликационни въздействия на различни на брой вредни вещества и замърсители“ съгласно LRTAP Конвенцията съдържа национални тавани на емисите, които са равни или по-ниски от тези в Директивата NEC на ЕС.

Качество на въздуха

Новата директива на ЕС за качеството на въздуха,Директивата за качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа, е една от основните мерки, прилагани за справянето със замърсяването на въздуха съгласно Тематичната стратегия за замърсяването на въздуха. Това е първата директива на ЕС, която включва ограничения за атмосферни концентрации от PM2,5 (фини прахови частици). Тя също така консолидира различни нормативни актове, свързани с качеството на въздуха, в една цялостна директива. На правителствата бяха дадени две години (от 11 юни 2008 г.), за да приведат техните законодателства в съответствие с разпоредбите на Директивата.

Дотогава остава в силасъществуващата рамка на политика на ЕС по замърсяването на въздуха. Това законодателство създава стандарти и цели, основани на здравни съображения относно наколко замърсители на въздуха, и съдържа:

  • Рамковата директива за качеството на въздуха. Тя посочва основните принципи, отнасящи се до оценката и управлението на качеството на въздуха в държавите-членки. Директивата също така съдържа списък на замърсителите, за които са разработени стандарти и цели за качеството на въздуха и които са посочени в последващо законодателство (четирите „дъщерни“ директиви);
  • Решението за „обмен на информация“, което постановява реципрочен обмен на информация и данни от мрежи и отделни станции, замерващи замърсяването на въздуха в държавите-членки на ЕС.

Повече информация за политиките по замърсяването на въздуха и законодателството на тази тема: Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия

Geographical coverage

[+] Show Map

Действия към документ

Коментари

Регистрирайте се сега!
Получавайте уведомления за нови доклади и продукти. В момента имаме 33062 абонати. Честота: 3-4 имейли / месец.
Архив за уведомления
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100