Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Замърсяване на въздуха / Контекст на политиката

Контекст на политиката

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-12-2014 11:14
В рамките на Европейския съюз, Шестата програма за действие в областта на околната среда (Шеста EAP) цели да постигне нива на качеството на въздуха, които не оказват неприемливи въздействия върху и не представляват риск за човешкото здраве и околната среда. ЕС работи на много равнианива, за да намали излагането на замърсен въздух: чрез законодателство, посредством сътрудничество със секторите, отговорни за замърсяванетона въздуха, чрез националните, регионалните органи и неправителствените организации и с помощта на изследвания. Политиките на ЕС имат за цел да намалят излагането на въздушно замърсяване, като бъдат намалени емисиите и бъдат установени граници и целеви стойности за качеството на въздуха.

Програмата „Чист въздух за Европа“ (CAFE) , създадена съгласно Шестата EAP, съдържа насоки за дългосрочната, стратегическа и интегрирана политика по замърсяването на въздуха. Създадената през 2005 г. Тематична стратегия за замърсяването на въздуха, подкрепена от програмата CAFE, поставя амбициозни, но спестяващи средства цели и мерки за политиката на Европа по качеството на въздуха до 2020 г.

Емисии на замърсителите на въздуха

На равнище на държавите-членкиДирективата относно националните тавани за емисии (Директива NEC) налага пределно допустими стойности (или граници) за емисиите на четири основни замърсители на въздуха (азотни окиси, серен диоксид, неметанови летливи органични съединения и амоняк), които увреждат човешкото здраве и околната среда. Европейската комисия ще предложи редактирана Директива NEC в края на 2008 г. Повече подробности можете да намерите тук.

Друго важно законодателство на ЕС е насочено към намаляване на емисиите на замърсители на въздуха от конкретни източници, например:

На международно равнище, проблемът със замърсителите на въздуха се разглежда и вКонвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния на ИКООН (LRTAP Конвенцията) и нейните протоколи. Протоколът от Гьотеборг за „мултипликационни въздействия на различни на брой вредни вещества и замърсители“ съгласно LRTAP Конвенцията съдържа национални тавани на емисите, които са равни или по-ниски от тези в Директивата NEC на ЕС.

Качество на въздуха

Новата директива на ЕС за качеството на въздуха,Директивата за качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа, е една от основните мерки, прилагани за справянето със замърсяването на въздуха съгласно Тематичната стратегия за замърсяването на въздуха. Това е първата директива на ЕС, която включва ограничения за атмосферни концентрации от PM2,5 (фини прахови частици). Тя също така консолидира различни нормативни актове, свързани с качеството на въздуха, в една цялостна директива. На правителствата бяха дадени две години (от 11 юни 2008 г.), за да приведат техните законодателства в съответствие с разпоредбите на Директивата.

Дотогава остава в силасъществуващата рамка на политика на ЕС по замърсяването на въздуха. Това законодателство създава стандарти и цели, основани на здравни съображения относно наколко замърсители на въздуха, и съдържа:

  • Рамковата директива за качеството на въздуха. Тя посочва основните принципи, отнасящи се до оценката и управлението на качеството на въздуха в държавите-членки. Директивата също така съдържа списък на замърсителите, за които са разработени стандарти и цели за качеството на въздуха и които са посочени в последващо законодателство (четирите „дъщерни“ директиви);
  • Решението за „обмен на информация“, което постановява реципрочен обмен на информация и данни от мрежи и отделни станции, замерващи замърсяването на въздуха в държавите-членки на ЕС.

Повече информация за политиките по замърсяването на въздуха и законодателството на тази тема: Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия

Свързано съдържание

Вижте също

Замърсяване на въздуха Замърсяване на въздуха Замърсяването на въздуха вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха спаднаха значително през последните десетилетия, което доведе до подобрено качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението на Европа живее в зони, по-специално в големи градове, където се наблюдава превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха: замърсяването с озон, азотен диоксид и прахови частици (ПЧ) създава сериозни рискове за здравето. Няколко държави надхвърлиха една или повече от своите норми за допустими емисии за 2010 г. за четири важни замърсители на въздуха. Ето защо намаляването на замърсяването на въздуха остава важна задача.

Geographic coverage

Europe
Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100