Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Замърсяване на въздуха / Замърсяване на въздуха

Замърсяване на въздуха

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-12-2014 11:08
Замърсяването на въздуха вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха спаднаха значително през последните десетилетия, което доведе до подобрено качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението на Европа живее в зони, по-специално в големи градове, където се наблюдава превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха: замърсяването с озон, азотен диоксид и прахови частици (ПЧ) създава сериозни рискове за здравето. Няколко държави надхвърлиха една или повече от своите норми за допустими емисии за 2010 г. за четири важни замърсители на въздуха. Ето защо намаляването на замърсяването на въздуха остава важна задача.

Замърсяването на въздуха е местен, общоевропейски и междуконтинентален проблем. Замърсителите на въздуха, отделени в една държава, могат да бъдат пренесени в атмосферата, което влошава качеството на въздуха на други места.

По всеобщо признание днес праховите частици и озонът в близост до земната повърхност са двата замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Излагането на тези замърсители редовно или при върхови концентрации упражнява различно по своята сериозност въздействие ― от смущения на дихателната система до преждевременна смърт. През последните години до 40 % от градското население на Европа може да е било изложено на концентрации в атмосферния въздух на едри прахови частици (ПЧ10) над допустимата за ЕС норма, установена за защита на човешкото здраве. До 50 % от населението, живеещо в градските зони, може да е било изложено на нива на озон, които надхвърлят целевата стойност на ЕС. Счита се, че фините прахови частици (PM2.5) във въздуха намаляват очакваната продължителност на живота в ЕС с повече от 8 месеца.

Замърсяването на въздуха е лошо за нашето здраве. То намалява очакваната продължителност на живота на човека с повече от осем месеца средно и с повече от две години в най-замърсените големи градове и региони. Държавите членки трябва да приложат бързо стандартите за качество на ЕС и да намалят емисиите на замърсители.

Janez Potoиnik, комисар на ЕС по околната среда.

Замърсяването на въздуха влошава и нашата околна среда.

 • Подкиселяването бе значително намалено от 1990 до 2010 година в чувствителните екосистемни зони, които са били изложени на киселинно отлагане от съединения с наднормено съдържание на сяра и азот.
 • Еутрофикацията ― екологичен проблем, причинен от въвеждането на прекалено много хранителни вещества в екосистемите, отбеляза по-малък напредък. Зоната на чувствителните екосистеми, засегнати от прекомерното съдържание на азот в атмосферата, намаля твърде малко през периода 1990―2010 г.
 • При излагане на високи концентрации на озон се причиняват щети на селскостопанските култури. Повечето култури са изложени на концентрации на озон, които надхвърлят дългосрочната цел на ЕС, имаща за цел да защити растителността. Тук се включва по-специално значителна част от селскостопанските райони, преди всичко в Южна, Централна и Източна Европа.

Качеството на въздуха на Европа невинаги се е подобрявало пропорционално на общия спад на антропогенните (причинените от човека) емисии на замърсители на въздуха. Причините за това са сложни:

 • невинаги съществува ясна линейна зависимост между намаляващите емисии и концентрациите на замърсители на въздуха, установени в атмосферата;
 • нараства приносът на преноса на дълго разстояние на замърсители на въздуха в Европа от други държави в северното полукълбо.

Поради това все още са необходими целенасочени усилия за по-нататъшно опазване на здравето на човека и на околната среда в Европа.

Източници на замърсяване на въздуха

Има различни източници на замърсяване на въздуха, както антропогенни, така и от естествен произход:

 • изгаряне на изкопаеми горива при производството на електроенергия, в транспорта, промишлеността и домакинствата;
 • промишлени процеси и използване на разтворители, например в химическата и минната промишленост;
 • селско стопанство;
 • третиране на отпадъците;
 • вулканичните изригвания, отвяваният от вятъра прах, пръските от морска сол и емисиите на летливи органични съединения от растенията са примери за източници на естествени емисии.

Политиките на Европейския съюз

Дългосрочната цел на ЕС е да се постигнат степени на чистота на въздуха, които не водят до неприемливи въздействия върху и рискове за човешкото здраве и околната среда. ЕС действа на много равнища за намаляване на излагането на замърсяване на въздуха: посредством законодателство, сътрудничество с отраслите, отговорни за замърсяването на въздуха, както и с международни, национални и регионални органи и неправителствени организации; и научни изследвания. Политиките на ЕС си поставят за цел да намалят излагането на замърсен въздух чрез намаляване на емисиите и установяване на норми и целеви стойности за качеството на въздуха.

Научете повече за европейските политики в областта на замърсяването на въздуха

Дейности на EAОС

Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) е центърът за данни за замърсяването на въздуха на Европейския съюз; той подпомага прилагането на законодателството на ЕС, свързано с емисиите в атмосферата и качеството на въздуха. ЕАОС съдейства също за оценката на политиките на ЕС в областта на замърсяването на въздуха и за разработването на дългосрочни стратегии за подобряване на качеството на въздуха в Европа.

Дейността на ЕАОС поставя ударението върху:

 • осигуряване на публичен достъп до набор от данни за замърсяването на въздуха;
 • документиране и оценка на тенденциите в замърсяването на въздуха и съответните политики и мерки в Европа, и
 • изследване на баланса и синергиите между замърсяването на въздуха и политиките в различни области, включително изменение на климата, енергетика, транспорт и промишленост.

Научете повече за дейностите на ЕАОС

Полезни препратки

ЕАОС публикува набор от препратки за замърсяването на въздуха.

Свързано съдържание

Вижте също

Geographic coverage

Europe
Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100