Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Замърсяване на въздуха / Дейности на ЕАОС

Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница Последна промяна 13-08-2014 14:51
ЕАОС е центърът с данни за въздуха в Европейския съюз. ЕАОС подкрепя прилагането на няколко директиви на ЕС, свързани с емисиите във въздуха и качеството на въздуха. ЕАОС също така допринася за оценката на политиките на ЕС в областта на замърсяването на въздуха и за разработката на дългосрочни стратегии за подобряване качеството на въздуха в Европа. Работата на ЕАОС е съсредоточена върху документирането и оценката на тенденциите за емисиите във въздуха и неговото качество, както и свързаните с това политики и мерки в Европа.

Емисии на замърсителите на въздуха

ЕАОС подкрепя ЕС при разработването на дългосрочни стратегии за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха, като предоставя оценка и информация на лицата, изработващи политиката. Нашите ключови дейности и продукти включват:

 

Качество на въздуха

Работата на ЕАОС във връзка с качеството на въздуха съдейства за разработването и бъдещото прилагане на Директивата за качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа и съществуващото законодателство на ЕС за качеството на въздуха.

 Ключовите дейности и продукти включват:

 

Групата по въпросите на въздуха и транспорта в ЕАОС ръководи работата на агенцията в тази област. Групата работи в тясно сътрудничество с Европейския тематичен център „Въздух и промяна на климата“ (ЕТС/ACC) и със системата на ЕАОС в отделните страни (Eionet).

 

Geographic coverage

Europe
Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100