Допълнителна литература

Смяна на език
Страница Последна промяна 29-09-2016 14:16

Източници на ЕАОС ([1])

Доклад на ЕАОС № 7/2015 г. — Оценка на 15 години интеграция на политиките по транспорт и околна среда — TERM 2015: Транспортни показатели за проследяване на напредъка към изпълнение на целите в областта на околната среда в Европа

Доклад на ЕАОС — Разяснение на емисиите от автотранспорта — нетехнически насоки (2016 г.)

Доклад на ЕАОС № 8/2014 г. — Приспособяване на транспорта към изменението на климата в Европа

Доклад на ЕАОС № 5/2015 г. — Качеството на въздуха в Европа — доклад за 2015 г.

Доклад на ЕАОС № 3/2016 г. — Картографиране и оценка на европейските екосистеми: напредък и предизвикателства

Технически доклад на ЕАОС № 12/2015 г. — Проучване на природно базирани решения: Ролята на зелената инфраструктура за смекчаване на въздействието на природните рискове, свързани с метеорологичните условия и изменението на климата

Технически доклад на ЕАОС № 4/2013 г. — Въздействието на международното корабоплаване върху качеството на въздуха и климата в Европа

SOER 2015 — Европейската околна среда — състояние и перспективи 2015 г., Синтезиращ доклад и европейска информационна справка относно транспорта (Синтезиращият доклад е наличен на 25 европейски езика)

Външни източници

Специално проучване 406 на Евробарометър: „Отношение на европейците към градската мобилност“ (2013 г.)

Пакет за градска мобилност, предложен от Европейската комисия (декември 2013 г.)

Статистиката в достъпна форма — данни на Евростат за превоза на пътници

Европейски доклад за въздухоплаването и околната среда (2016 г.) от Европейската агенция за авиационна безопасност, ЕАОС, ЕВРОКОНТРОЛ

Международен съвет за чист транспорт

 ([1]) Налични само на английски език, ако не е посочено друго.

 

Свързано съдържание

Свързани публикации

Вижте също

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
категории:
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100