Управление

Смяна на език
Страница Последна промяна 11-11-2016 14:01
ЕАОС се ръководи от управителен съвет и бюро, като научният комитет има съвещателни функции. Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет за прилагането на програмите и за ежедневното управление на ЕАОС.

За да ви запознаем с нашите планове за следващите пет години, изготвихме многогодишна работна програма. Тя е съобразена с настоящите и бъдещите информационни нужди, като основният акцент е върху много по-широка употреба на събираните данни за околната среда. Програмата се описва и допълва в Годишните работни програми и Рамката за комуникация. В Годишните доклади ние описваме дейността, извършена през съответните години.

Управителен съвет

EEA governanceУправителният съвет на ЕАОС се състои от един представител на всяка от страните-членки, двама представители на Комисията и двама научни експерти, посочени от Европейския парламент. Управителният съвет, наред с други програми, приема многогодишната работна програма, годишните работни програми и годишните доклади, назначава изпълнителния директор и посочва членовете на научния комитет. 

Бюро

Бюрото се състои от председател, до пет заместник-председатели, един представител на Комисията и един от членовете, посочени от Европейския парламент. Бюрото е упълномощено да взима изпълнителни решения, необходими за ефективното функциониране на Агенцията в периодите между заседанията на управителния съвет.

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет за изпълнението на програмите и за управлението на ЕAOC ден за ден.

Изпълнителният директор на Европейската агенция за околната среда е Ханс Брюнинкс, който встъпва в длъжност на 1 юни 2013 г. Той е роден през 1964 г. в Шотен, Белгия. Д-р Брюнинкс завършва бакалавърска и магистърска степен по политология в Университета в Антверпен и Католическия университет в Льовен със специалност международни отношения. Той завършва и допълнителна програма по социология на развитието в Католическия университет в Лувен.

Допълнителна информация

Ръководен екип

Ръководният екип се състои от Изпълнителен Директор, Главен Съветник и Ръководители на Програми. Те координират управлението на ежедневната дейност на ЕАОС чрез редовни заседания.

Всички членове на персонала на агенцията трябва да спазват „Кодекса за добро поведение на администрацията“ в отношенията си с обществеността. Кодексът се допълва от Политика за управление и предотвратяване на конфликти на интереси и Стратегия за борба с измамите.

Допълнителна информация

Научен комитет

Научният комитет предоставя съвети на управителния съвет и изпълнителния директор.  Той има три основни задачи:

  • да представя становище по многогодишните и годишните работни програми на ЕАОС;
  • да изразява становище пред изпълнителния директор за целите на набиране на научния състав на Агенцията;
  • да предоставя съвет и/или становище по всеки научен въпрос, свързан с дейността на Агенцията, отправен към Комитета от управителния съвет или изпълнителния директор.

Свързано съдържание

Свързани публикации

Вижте също

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100