Управление

Смяна на език
Страница Последна промяна 17-06-2016 11:03
ЕАОС се ръководи от управителен съвет и бюро, като научният комитет има съвещателни функции. Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет за прилагането на програмите и за ежедневното управление на ЕАОС.

EEA governance
Управителен съвет

Управителният съвет на ЕАОС се състои от един представител на всяка от страните-членки, двама представители на Комисията и двама научни експерти, посочени от Европейския парламент. Управителният съвет, наред с други програми, приема многогодишната работна програма, годишните работни програми и годишните доклади, назначава изпълнителния директор и посочва членовете на научния комитет. 

Бюро

Бюрото се състои от председател, до пет заместник-председатели, един представител на Комисията и един от членовете, посочени от Европейския парламент. Бюрото е упълномощено да взима изпълнителни решения, необходими за ефективното функциониране на Агенцията в периодите между заседанията на управителния съвет.

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет за прилагането на програмите и за ежедневното управление на ЕАОС.

Научен комитет

Научният комитет предоставя съвети на управителния съвет и изпълнителния директор.  Той има три основни задачи:

  • да представя становище по многогодишните и годишните работни програми на ЕАОС;
  • да изразява становище пред изпълнителния директор за целите на набиране на научния състав на Агенцията;
  • да предоставя съвет и/или становище по всеки научен въпрос, свързан с дейността на Агенцията, отправен към Комитета от управителния съвет или изпълнителния директор.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100