Лични средства

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
Twitter икона Twitter
Facebook икона Facebook
YouTube икона YouTube канал
RSS лого RSS Емисии
Повече

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / За ЕАОС / Страни и Eionet

Страни и Eionet

Смяна на език
Понастоящем ЕАОС има 33 страни-членки и шест сътрудничещи страни. Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) е партньорска мрежа на ЕАОС и страните. ЕАОС отговаря за развитието на мрежата и координирането на нейните дейности. За целта ЕАОС работи в тясно сътрудничество с националните координатори, които обикновено са националните агенции за околна среда или министерствата на околната среда. Те отговарят за координирането на националните мрежи, обхващащи много институции (общо около 300).

Страни-членки и сътрудничещи страни

33-те страни-членки са 28-те държави-членки на Европейския съюз заедно с Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция.

шест страни от Западните Балкани са сътрудничещи страни: Албания, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, както и Косово, съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН. Дейностите по сътрудничеството са включени в Eionet и се подкрепят от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ.

ЕАОС участва също в широко международно сътрудничество отвъд границите на своите страни-членки.

EEA member countries
Щракнете върху картата за по-подробен изглед


Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet)

Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) е партньорска мрежа на ЕАОС и нейните страни-членки и сътрудничещи страни. ЕАОС отговаря за развитието на мрежата и координирането на нейните дейности. За целта ЕАОС работи в тясно сътрудничество с националните координатори (НК), които обикновено са националните агенции за околна среда или министерствата на околната среда в страните-членки.

НК отговарят за координирането на мрежите от национални референти центрове (НРЦ), като обединяват близо 1000 специалисти от над 350 национални институции и други органи, работещи с информация за околната среда.

Освен НК и НРЦ, понастоящем Eionet обхваща шест Европейски тематични центъра (ЕТЦ) по въпросите на изменението на въздуха и климата, биологичното разнообразие, въздействията на изменението на климата, уязвимост и адаптиране,  водите, информация за земеползването и пространствена информация и анализ, както и устойчивото потребление и производството.

Повече информация:

Други мрежи

ЕАОС участва и в други мрежи в областта на околната среда, например

Свързано съдържание

Новини и и статии

Вижте също

Geographic coverage

Greece Poland Romania Portugal Spain United Kingdom Netherlands Belgium Germany France Czech Republic Italy Cyprus Estonia Latvia Lithuania Finland Hungary Bulgaria Malta Denmark Iceland Switzerland Sweden Austria Luxembourg Ireland Liechtenstein Slovakia Norway Slovenia
Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100